Tidspunktet for oppstart av nytt nasjonalt aFRR-kapasitetsmarked er noe senere enn tidligere kommunisert, dette kommer fremfor alt av behovet for økt testing for å sikre stabilitet i ny løsning før den tas i drift. Den trinnvise endringen vil medføre endringer i måten vi prekvalifiserer og anskaffer kapasitet i de nordiske budområdene. Statnett vil kommunisere en ny plan for anskaffelse med aktører så snart denne foreligger.

Trinnvis endring av kapasitetsmarked for aFRR

Implementeringen av et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked er avhengig av kvaliteten på ny metode for kapasitetsfastsettelse i day-ahead-markedet, den såkalte "flowbased"-metoden, som er under implementering i Norden. Med bakgrunn i dette forventes ikke idriftsettelse av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked før våren 2022[1].

For å sikre en god innføring av et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked er det lagt til rette for at den nye IT-løsningen skal kunne brukes for nasjonale markeder. Statnett har besluttet å implementere et nytt nasjonalt marked som et første trinn, slik at:

  • Aktører kommer over på ny teknisk løsning for å sende inn bud, noe som reduserer ledetiden for senere nordisk golive  
  • Vi får innført bedre markedsdesign (D-1, mindre budstørrelse), med nytteverdi både for aktører og Statnett 
  • Vi får økt grad av harmonisering av nasjonale aFRR-markeder på tvers av nordiske land  
  • Statnett får testet IT-løsningen før nordisk golive 

Markedsvilkårene for et nytt nasjonalt marked ble godkjent av RME 7. juli. Vilkårene finnes her. Foreløpig ny oppstartsdato for nasjonalt marked er satt til 29.11.2021, men datoen vil kunne endre seg i forbindelse med testingen av den nye IT-løsningen. 

I sammenheng med disse endringene vil Statnett også utvikle plan for prekvalifisering av kapasitet i alle de norske budområdene for å møte økte behov fremover i tid. 

Oppkjøp av aFRR og gjeldende begrensninger knyttet til lokasjon 

De nordiske TSOene beslutter normalt kjøp av nordisk aFRR-volum kvartalsvis. Dette volumet fordeles som nasjonale forpliktelser basert på en fast fordelingsnøkkel. 

Siden aFRR ble innført som reserve i Norden, har all bruk i Norden blitt aktivert fra en felles kontroller i Statnetts IT-system. Aktiveringen skjer ved frekvensavvik fra 50,00 Hz i henhold til en avtalt nasjonal aFRR-fordeling. Aktiveringen skjer etter en pro-rata metode som innebærer at alle kapasitetsbud med tilslag regulerer i parallell. Med en slik aktiveringsprosess er det i praksis umulig å sjekke behov for aktivering mot om det er ledig overføringskapasitet i nettet for de flytvariasjoner som oppstår. Som en konsekvens av dette tilstrebet man i utgangspunktet å fordele aFRR-lokalisering på en gunstig måte i det nordiske kraftsystemet i forhold til kjente dominerende nettbegrensninger mellom NO1 og SE3, nemlig Hasle-snittet og snitt 2 i Sverige, samtidig som man måtte ta hensyn til tilgang på reguleringsressurser i et nordisk perspektiv. For Norge medførte dette at man startet med å bygge aFRR reguleringsevne i områdene NO1, NO2 og NO5 i Sør-Norge.  

Utvidelse og opptrapping av aFRR-oppkjøp 

Som et resultat av den totale endringen av balanseringsmodell vil behovet for aFRR øke i årene fremover. Økningene vil måtte skje gradvis for å ta hensyn til nevnte nettbegrensninger. 

Ved idriftsettelse av nytt nasjonalt aFRR-kapasitetsmarked i Q4 2021 vil begrensningen knyttet til lokasjon fortsatt gjelde. Mulighet for å levere aFRR fra NO3 og NO4 i Nord-Norge vil måtte koordineres mellom de nordiske TSOene i takt med utvikling av det nordiske aFRR-kapasitetsmarkedet og etter hvert ved innføring av et aFRR-aktiveringsmarked.  

På sikt vil det etableres et aFRR-aktiveringsmarked som en del av den europeiske plattformen for aFRR-aktivering. Her vil det bli mulig å kontrollere tilgjengelig nettkapasitet før aktivering av de enkelte bud. 

Totalt sett innebærer dette at en koordinert plan for anskaffelse må defineres på tvers av nordiske land for å sikre en "balansert" fordeling av reserver i Norden. Statnett vil kommunisere en ny plan med aktører så snart denne foreligger, og basert på denne åpne opp for prekvalifisering og deltakelse i aFRR-kapasitetsmarkedet i de budområder der vi per i dag ikke sikrer reserver.  

 

[1] Se kommunikasjonwww.nordicbalancingmodel.net