Flytbasert markedskobling er en ny metode for å angi overføringskapasitet til kraftmarkedet. Dette er en automatisering av fastsettelsen av handelskapasitet til kraftmarkedet. Metoden bruker mer detaljert informasjon om det fysiske strømnettet og ser hele Norden i sammenheng. Resultatet fra testperioden i vinter viser at vi med flytbasert markedskobling ville utnyttet nettet bedre enn med dagens metode. 

Evalueringsrapporten har nå vært på høring, og innspillene fra interessentene er tatt inn i rapporten. Totalt er det 19 høringssvar, som er tatt inn i rapporten, der også TSOenes refleksjoner på høringssvarene er med. 

TSOene har forståelse for bekymringene som interessentene har fremmet, men ser samtidig at de færreste er koblet til innholdet eller kvaliteten på selve rapporten. Dermed har det ikke blitt gjort noen innholdsmessige forandringer i rapporten ut fra tilbakemeldinger fra interessenter. 

De nordiske TSOene konkluderer med flytbasert markedskobling i Norden oppfyller de kravene regulatorene har stilt for å kunne implementeres, og at metoden vil fungere som forventet. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer. 

Rapporten som er sendt inn, er korrigert ut fra ny beregning og fordeling av flaskehalsinntekter Fordelingen av flaskehalsinntekter er nå oppdatert slik at den er i tråd med den metoden som er godkjent av ACER. 

Justeringen har også ført til at den beregnede samfunnsøkonomiske gevinsten av flytbasert er noe redusert.  

 

Kontakt og ytterligere informasjon 

Evalueringsrapporten som nå er sendt til regulatorene kan lastes ned her: 
https://nordic-rcc.net/wp-content/uploads/2023/06/Parallel-run-report_final_public.pdf  

 

Informasjon om den nordiske metoden for flytbasert markedskobling og kapasitetsallokering er publisert på websidene til det nordiske regionale koordineringssenteret Nordic RCC under "Flow-based":  
https://nordic-rcc.net/flow-based/ 

 

Flytbasert-parametrene fra den eksterne parallellkjøringen blir publisert daglig her:  
https://test-publicationtool.jao.eu/nordic 

Data relatert til markedssimuleringer publiseres her:  
https://nordic-rcc.net/flow-based/simulation-results/  

 

Det nordiske prosjektet for flytbasert markedskobling kan nås på denne e-postadressen:  

ccm@nordic-rcc.net 

 

Aktører kan også henvende seg til flytbasertprosjektet i Statnett:  

fb@statnett.no