Det er behov for å øke transformeringskapasiteten i Moskog transformatorstasjon for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon når 132kV ledningen mellom Høyanger og Moskog rives som en del av konsesjonsbetingelsene i Ørskog-Sogndal utbyggingen. Tiltaket vil redusere kostnader til spesialregulering betydelig som følge av 220 MW ny kraft som er under bygging, etter planen vil tilknyttes i løpet av 2021. Tiltaket vil også legge til rette for tilknytning av ytterligere produksjon.

Konsesjonssøknad ble sendt i januar 2021 og konsesjon ble gitt av NVE rett før sommeren 2021.