Rendalen transformatorstasjon - illustrasjon

Transformatorstasjonen ble bygget mellom 1969 og 1971 i forbindelse med bygging av Rendalen kraftverk. Stasjonen er i dag høyt belastet.  For å sikre pålitelig leveranse av kraftproduksjon, økt kapasitet mot underliggende regionalnett og redusere risikoen for langvarige utfall med store mengder vanntap, har Statnett og Elvia søkt om tillatelse til å oppgradere og utvide Rendalen transformatorstasjon.

Statnetts tiltak innebærer transformator i ny sjakt, nytt kontrollbygg i nytt bygg og garasje samt oppgradering av tekniske anlegg. Elvia søker også om bygging og drift av elektriske anlegg.  

Arbeidet vil foregå innenfor eksisterende stasjonstomt, men utvidelsen vil medføre et beslag av ca. 8,4 daa skogareal. Det vil bli satt inn nye gjerder rundt stasjonsområdet. 

Områdeplan (Innlandet) 

Prosjektet hører til Områdeplan Innlandet som beskriver en trinnvis utvikling av hovedstrømnettet i regionen. Oppgradering av Rendalen stasjon inngår i trinn 1 som sammen med andre tiltak sikrer at vi opprettholder dagens forsyningssikkerhet ved å fornye det gamle anlegget, og samtidig gi økt transformeringskapasitet til økt forbruk og produksjon. Til sammen er det planlagt å utvikle hovedstrømnettet i Innlandet gjennom fire trinn. Les mer her.