Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder. Det er store planer om ny industri i Mo industripark.  

Statnett har nå søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fornye og utvide Rana transformatorstasjon.  I forbindelse med utvidelsen vil Statnett samtidig reinvestere kontrollanlegget i nytt kontrollhus i Rana stasjon og bygge om til doble samleskinner for å oppfylle forskriftskrav.   

-Dette er viktig tiltak som vil muliggjøre tilknytning av nye aktører som ønsker å koble seg på strømnettet i regionen sier Halvard D. Thommesen prosjektleder i Statnett.   

Det er vurdert flere konsept i både regional- og transmisjonsnett, men Statnett finner at den beste og mest samfunnsøkonomiske løsningen er å bygge om, samt å utvide Rana stasjon. 

 

NVE vil sende søknaden på offentlig høring. Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er behov for ytterligere utredninger før det tas en beslutning. NVE vil også vurdere om det skal knyttes vilkår til konsesjonsvedtaket. Alle berørte parter med klagerett har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). En avgjørelse i OED er endelig og kan ikke påklages.