I september 2014 fattet styret investeringsbeslutning om å videreføre 420 kV ledningen fra Balsfjord til Skaidi. Dette skal skje i takt med behovsutviklingen som fremkom i samfunnsøkonomisk analyse for strekningen.

 

Det skal bygges 420 kV ledning helt fram til Skaidi, men i første omgang driftes ledningen fra Alta (Skillemo) til Skaidi på 132 kV. Ny stasjon på Skaidi bygges kun for 132 kV, og 420 kV delen av stasjonen avventes. Når behovet tilsier det, vil stasjonen ferdigstilles og ledningen idriftsettes på 420 kV spenningsnivå.

 

I tillegg avventes ny 420 kV stasjon i Nordreisa, Vinnelys. Den vil derimot prosjekteres og kan dermed etableres med kort ledetid når behovet tilsier det.

 

Dette medfører mindre endringer ved flere stasjoner; Balsfjord, Skillemo og Skaidi. I tillegg blir det noe endret ledningstrasé ved Nordreisa, i området hvor ny stasjon er planlagt. Det gjøres for å kunne bygge ny stasjon når behovet tilsier det, uten større utkoblinger av ny ledning.

 

Trinnvis utbygging gjøres ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, vi må vite at behovet kommer før vi bygger.

 

GIS-anlegg
Av større endring tilleggssøkes GIS-anlegg ved Skaidi, som et alternativ til tradisjonelt transformatorstasjonsanlegg. GIS-anlegg tar betydelig mindre plass og benyttes i større grad i byer og tettsteder. I dette tilfellet ser vi det som gunstig ift reindrifta som benytter arealene ved Skaidi mye og som har påklaget arealbruken her. Et GIS-anlegg vil da ta betydelig mindre areal, og mye av det gamle kan også saneres. GIS-anlegg er et gassisolert anlegg, mens tradisjonelle anlegg er luftisolerte.

 

Anleggsplaner
Tilleggssøknaden inneholder også flere transportveger, baseplasser og massedeponier i hver kommune. Dette er en detaljering av søknaden fra 2009, og helt i tråd med planen. Transportveger, baseplasser og massedeponier som her omsøkes vil bli nedfelt i anleggsplaner for byggeperioden, og sendes i sin helhet på høring til alle kommuner.

 

 

Se under dokumenter: Tilleggssøknad og tileggsutredninger 2015 – her ligger søknad og vedlegg til søknad.