Sommeren 2010 vil det også foregå kulturminneundersøkelser langs traséen. Slike undersøkelser er en betingelse for at det skal kunne gis tillatelse til anleggsarbeider, jf kulturminnelovens §9. Arbeidene utføres i regi av kulturminneavdelingene i Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Sametinget og vil også foregå sommeren 2011. Endelig rapport om funn av automatisk fredete kulturminner langs traseen vil trolig først foreligge vinteren 2011/2012.

 

Det vil bli benyttet ATV og helikopter i den utstrekning det er nødvendig for å komme til og langs ledningstraséen. All motorisert ferdsel skal foregå med varsomhet og berørte grunn- og rettighetshavere vil så langt det er mulig bli kontaktet ved behov for motorferdsel på deres eiendommer. Aktivitetene er dessuten varslet gjennom lokalpressen.

 

Følgende lover og forskrifter gir Statnett adgang til å gjennomføre markarbeider som nevnt over:

  • Statnett har anledning til å gjennomføre stikningsarbeider i henhold til Matrikkellovens § 41 og Matrikkelforskriften § 64, 2.b.
  • Oreigningsloven gir rett til atkomst for "mæling, utstikking og anna etterrøking til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep".
  • Motorferdsel i forbindelse med anleggelse og drift av kraftledninger er tillatt i henhold til § 4, første ledd, bokstav e i Motorferdselsloven.