I tillegg til å etterkomme utredningskravet, omsøker Statnett noen nye/alternative løsninger.

 

I konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen fra mai 2009 har Statnett hovedsakelig omsøkt parallellføring med eksisterende 132kV kraftledning på strekningen, men med avvik der næringsinteresser, terreng eller nærføring tilsa det. På strekningen Balsfjord – Hammerfest er det til sammen 33 reinbeitedistrikter og en svensk sameby som enten trekker gjennom, eller har sine beiteområder i traséen. Statnett har derfor vurdert det som hensiktsmessig å få til en god dialog og prosess direkte med reindriftsutøverne. Tilleggssøknaden forsøker derfor å hensynta både reindriftsinteresser, tekniske utfordringer, samt ønsker fra kommunene. I tilleggssøknaden og tilleggsutredningen er også forsyningssikkerhet og driftssikkerhet vektlagt.

 

Utdypende og omfattende systemanalyser har vist at:

  • Forsyningssikkerheten nord for Balsfjord er vesentlig svakere enn tidligere beregnet med dagens forbruk
  • Skaidi transformatorstasjon er et svakt elektrisk punkt og må styrkes
  • Sjansen for mørklegging av områder er større enn antatt
  • Med dagens situasjon klarer man ikke å utnytte kapasiteten i det regionale nettet
  • For å styrke Skaidi, er eneste løsning å bygge en ny 420 kV-ledning


Videreføring av ledningen fra Skaidi til Hammerfest er avhengig av forbruksveksten i Hammerfestregionen.

 

I denne tilleggssøknaden søker Statnett om:

  • Alternativ trasé bak bebyggelsen i Balsfjord,alt 1.25
  • Alternativ trasé gjennom Skibotndalen, alt1.23.
  • Alternativ trasé for kryssing av Kåfjorddalen, alt 1.5-1.5.1-1.5
  • Ny plassering av transformatorstasjon på Skillemo i Alta.
  • Alternative masteløsninger på strekninger i Balsfjord og Storfjord kommune, dersom løsningene viser seg å ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til dimensjonerende laster.


NVE vil sende tilleggssøknaden på høring og deretter vurdere om konsesjonssøknaden kan ferdigbehandles. Hele tilleggssøknaden og tilleggsutredningen kan leses her.