Det begjæres overskjønn for erstatningsfastsettelsen til tre av de syv reinbeitedistrikter som er berørt. Det gjelder Helligskogen, Skarfvaggi og Cohkolat. Videre begjæres det overskjønn knyttet til utmålingen for én av de 19 grunneierne knyttet til bruk av anleggsveier i Skibotn og Kåfjorddalen.

Begrunnelsen for å begjære overskjønn overfor reinbeitedistriktene er at erstatningsutmålingen for beitetapet bygger på feil rettsanvendelse og bevisbedømmelse. Erstatningen er fastsatt uten nødvendige vurderinger om det foreligger et økonomisk tap. Også spørsmål om reinens unnvikelse fra kraftledningen mangler vurderinger av sentrale forhold. Blant annet er ikke nyere forsking knyttet til reinens unnvikelse fra kraftledninger og tilpasning vektlagt.

Også utmålingen av saksomkostninger for fire av reinbeitedistriktene er inkludert i begjæringen om overskjønn.

Med tanke på kommende saker er det viktig å få prøvd tingrettens rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i et overskjønn, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Bygg&Anlegg i Statnett.

I 2019 er skjønnssak for neste strekning, fra Reisadalen til Skillemoen, berammet til ukene 18-20.

Skjønnet ble avsagt 13.november og partene hadde én måneds frist på å begjære overskjønn i saken.