Statnett sendte skjønnsbegjæring for alle grunn- og rettighetshavere på hele strekningen fra Balsfjord til Skaidi til tingretten allerede i august 2015. Det er mange berørte i flere kommuner, så skjønnssaken deles i tre; første del kjøres nå og dekker grunn- og rettighetshavere fra Balsfjord til Reisadalen, mens andre del dekker de berørte fra Balsfjord til Skillemoen og er satt opp i Troms Tingrett våren 2019. Tidspunkt for siste strekning, fra Skillemoen til Skaidi, er foreløpig ikke fastsatt.

Paralelt med begjæringen startet arbeidet med å komme til minnelige avtaler med alle, og det er inngått avtale med ca 90% av alle grunn- og rettighetshavere. Det er derfor kun et begrenset antall saker som må avklares i tingretten.

Det er erstatning både i anleggs- og driftsperioden som nå skal fastsettes.

For strekningen Balsfjord – Reisadalen skal retten fastsette erstatning for 19 eiendommer, 7 reinbeitedistrikt og én svensk samelandsby. For tre av de syv reinbeitedistriktene er det inngått avtale om anleggsperioden, og dermed er det kun driftsperioden etter ferdigstillelse som skal vurderes.

Eiendommene som skal få erstatning fastsatt i retten ligger i Balsfjord, Storfjord og Kåfjord kommuner.

Det er satt av tre uker til skjønnssaken ved Nord-Troms tingrett, fra 27.august til 14.september.

Avgjørelsen ventes å falle ved årsskiftet.