I mai 2012 mottok Statnett konsesjon fra NVE på bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Hammerfest. Ledningen ble påklaget og sendt OED for endelig avklaring. OED valgte i august 2014 å gi endelig konsesjon på første delstrekning fra Ofoten til Balsfjord, og en avklaring nord for Balsfjord er ventet i 2015.

 

Konsesjon fra NVE medfører parallelføring med dagens 132 kV ledning igjennom naturreservatet Lullefjellet i Skibotn i Storfjord kommune, og forutsatte dispensasjon fra Fylkesmannen i Troms til å krysse reservatet med ny ledning. Statnett søkte om dispensasjon, men fikk avslag.

 

Ny trasé, som går utenfor reservatet er derfor utredet og tilleggssøkt.

 

Se under dokumenter: Tilleggssøknad Skibotndalen mars 2015 – her ligger søknad og vedlegg til søknad.