Miljø- Transport- og anleggsplaner (MTA) for bygging av ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi er under utarbeidelse, både for ledning og stasjoner, og innbefatter nødvendige anleggsveier, base- og riggplasser.

 

Møter med 5 av 6 kommuner er gjennomført, og gjenstående kommune inviteres til møte på nyåret. De berørte kommuner er totalt 6 i antall: Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund.

 

MTA planene vil bli sendt til NVE våren 2015, som igjen vil sende de på høring til de berørte kommuner.

 

Statnett anser reindriftsutøvere som spesielt berørt part på denne strekningen, og tilstreber å ha en tett og god dialog her. Mange møter er gjennomført og på nyåret inviteres berørte reinbeitedistrikt til nye møter for gjennomgang av anleggsplaner.

 

Statnett fikk konsesjon til ny 420 kV ledning på strekningen i mai 2012 av NVE, men denne ble påklaget og ligger hos OED for avklaring. Det er ventet en avklaring på konsesjon i løpet av første halvår 2015. Ledningen vil forbedre strømforsyningen i nord og samtidig møte nytt, kjent forbruk.