Et av vilkårene for konsesjon gitt av Olje og Energidepartementet til bygging av ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skaidi er å utføre før- og etterundersøkelser av kraftledningens påvirkning på rein. Undersøkelsen skal foretas før og etter kraftledningen bygges, for å se om adferd og bevegelsesmønster endres som følge av ny 420 kV kraftledning.

 

Det er inngått avtale om GPS-merking av rein med to reinbeitedistrikt.

 

Til å forestå før- og etterundersøkelsene er det sendt forespørsel til forskningsinstitusjoner, med frist på å levere tilbud 8.februar.

 

Oppstart av for- og etterundersøkelser er satt til 1.april.