Distrikt 26 klaget på MTA-planen for strekningen Reisadalen – Skillemoen som ble vedtatt av NVE januar 2016. Klagen gikk i hovedsak på at distriktet mente seg mere berørt, og at bl.a. periodene for anleggsstans måtte utvides ytterligere. De ønsket også flere gjerder bygget nye, bla to sperregjerder mot to andre distrikt og nytt merkeanlegg ved Iskløfta. De ønsket også 900 e-bjeller (GPS-merking). Videre mente de å ha krav på vesentlig høyere erstatning som følge av antatt redusert slaktevekt, økt reintap, økt gjeting, økt slitasje på egne kjøretøy mm. De la også inn krav om kostnadsdekning for eget arbeid knyttet til klagen og rådgivningskostnader knyttet til bruk av Protect Sápmi og uavhengig jurist. Ytterligere fremmet de krav om bom på anleggsveien ved Gampvannslia og at barmarksløypa stenges under perioden for anleggsstans på høsten, fra 1.sept – 1.okt, mellom Gampvannslia og Iskløfta.

Klagen er nå behandlet av OED.

 

Restriksjonsperiodene forblir slik NVE har vedtatt, departementet mener det er tilstrekkelig med det som allerede er vedtatt. Eventuell erstatningssum knyttet til tap vil bli vurdert i skjønnssaken som er meldt inn for Nord-Troms Tingrett. Det behandles ikke i tilknytning til en anleggsplan. Sperregjerder mot andre siidaer er allerede løst, i avtaler med de andre distriktene. Kostnaden og nytten av e-bjeller til 2 MNOK kan ikke forsvare effekten det vil kunne ha. Departementet har heller ikke anledning til å pålegge stenging av barmarksløypen opp Gampvannslia.


Lákkonjárga imøtekommes derimot på behov for tilskudd til flytting av merkegjerde ved Iskløfta. Statnett pålegges å dekke kostnader knyttet til dette. Departementet mener det er Lákkonjárga som må stå for innhenting av nødvendige tillatelser i forbindelse med en flytting av merkegjerdet.


 -Statnett er godt fornøyd med klagebehandlingen OED har gjennomført, og kostnader for flytting av merkegjerde er noe vi tidligere har tilbudt oss å dekke, og dermed et tiltak vi anser som svært relevant, sier Stig Gøran Hagen, ansvarlig for dialogen opp mot reindriftsnæringen. –For å sikre nødvendig fremdrift i sommerhalvåret var det viktig for oss at ikke anleggsstansene, som overfor Lákkonjárga allerede er på over 3 måneder hver sesong, ikke ble utvidet ytterligere, legger Hagen til.

 

Statnett går nå i dialog med Lakkonjarga for å følge opp departementets vedtak omkring kostnadsdekning ved flytting av merkegjerdet. Alle kostnader knyttet til arbeidet må dokumenteres, og anskaffelsesprosesser godkjennes i forkant.

 

Svar på klagen kan leses i sin helhet her, under Vedtak fra OED.

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.