De omsøkte traséene for prosjektet Balsfjord-Hammerfest går primært parallelt med eksisterende ledninger og vil derfor i liten grad redusere soner med inngrepsfri natur.

 

INON står for "inngrepsfrie naturområder i Norge". Med dette begrepet menes områder som ikke er berørt av menneskelig inngrep som for eksempel bebyggelse, veier og kraftledninger.

 

Det er et mål å bevare inngrepsfrie naturområder for å ha store, sammenhengende, urørte områder hvor naturens systemer kan fungere uforstyrret. Inngrepsfrie naturområder i Norge er betydelig redusert de senere årene. I første rekke som følge av veier og kraftutbygging, men også kraftledninger bidrar til dette.

Man deler inngrepsfrie områder inn i forskjellige soner, basert på avstand til nærmeste inngrep. Sone 1 er lengst unna (mer enn 5 km) tyngre tekniske inngrep. Disse områdene er det svært viktig å bevare fordi de er de mest urørte områdene vi har i Norge. En reduksjon i sone 1 vil også medføre en kraftig reduksjon i de to andre sonene. Inngrepsfri sone 2 er definert som 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep, mens inngrepsfri sone 3 kun er 1-3 km fra tyngre tekniske inngrep.

 

Utregninger viser at de konsesjonssøkte traséene reduserer inngrepsfri natur fra sone 1 til sone 2 (fra den mest urørte sonen til den nest mest urørte sonen) med 0,93 km2, fra sone 1 til sone 3 (fra den mest uberørte sonen til den minst uberørte sonen) med 0,33 km2 og fra sone 2 til sone 3 (fra den nest mest uberørte sonen til den minst uberørte sonen) med 2,74 km2.

 

På kartene nedenfor er INON-områdene markert før (øverst) og etter (nederst) den planlagte utbyggingen fra Balsfjord til Hammerfest:

 

- Rød linje er konsesjonssøkt trasé
- Gule områder er 1-3 km fra inngrep
- Lys grønne områder er 3-5 km fra inngrep
- Mørk grønne områder er mer enn 5 km fra inngrep

{Bilde}
{Bilde}