Skjønnsforhandlinger om gyldighetsspørsmålet på ledningen Balsfjord – Skaidi startet i Nord Troms Tingrett sist uke. Det er fire distrikt som bestrider gyldighet av konsesjon til utbygging av kraftledning fra Balsfjord til Skaidi; 24T Helligskogen, 37 Skarfvaggi, 26 Lákkonjárga, og 22 Fiettar.  Det er totalt satt av 10 dager til saken.

 

Statnett mener å ha alle rettigheter avklart;

 

 -Det er gitt endelig konsesjon fra OED som ikke kan påklages, og NVE har godkjent alle Miljø-, Transport- og Anleggsplaner (MTA) hvor hensynet til reindrifta i anleggsperioden er inkludert, sier Jacob Grønn, Prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

 

 -MTA-planene ble påklaget av tre av de nevnte distriktene, men det ble ikke gitt oppsettende virkning, forklarer Grønn. –Anleggsarbeidet kan derfor videreføres selv om rettstvisten pågår.

 

Grønn presiserer at reindriften skal hensyntas i de mest sårbare periodene av driften, dvs under flytting, kalving og merking. –Vi har anleggstans når dette pågår, avslutter Grønn.

 

Saken avsluttes denne uken, og avgjørelse antas å foreligge i løpet av høsten.

 

 

Erstatningsspørsmål

Skjønnssaken, hvor erstatningsspørsmål skal vurderes for berørte reindriftsutøvere og grunneiere er for Balsfjord – Reisadalen satt til 27. august - 16. september 2018 og for strekningen Reisadalen - Skillemoen til 29.april - 19. mai 2019. Her vil det bli vurdert om hensyn under anleggsperioden og avbøtende tiltak som allerede er gitt, har vært tilstrekkelig, eller om ytterligere kompensasjon skal gis.