Skjønnsforhandlinger om gyldighetsspørsmålet på ledningen Balsfjord – Skaidi gikk for Nord-Troms tingrett i oktober. Det er fire distrikt som bestrider gyldighet av konsesjon til utbygging av kraftledning fra Balsfjord til Skaidi; 24T Helligskogen, 37 Skarfvaggi, 26 Lákkonjárga, og 22 Fiettar. De motsatte seg at erstatningsskjønn ble fremmet, da de mente tiltaket (kraftledningen) var i strid med folkeretten. Før skjønnet om erstatning kan fremmes måtte derfor gyldigheten av konsesjon og ekspropriasjonstillatelse behandles først.

 

Nord-Troms tingrett har nå avgitt skjønn; konsesjon og ekspropriasjonstillatelse kjennes gyldig, og erstatningsskjønn kan fremmes som planlagt.

 

Tiltakets (kraftledningen) forventede konsekvenser for alle distriktene vurderes å ikke være brudd på folkeretten verken for det enkelte distrikt eller for den enkelte utøver.

Påvirkningen som etablering av ny kraftledning innebærer kan ivaretas ved avbøtende tiltak, og at disse er på plass ved anleggsstart.

 

Inngrepet er ikke av en slik karakter at noen nektes rette til å drive næring, og retten til å utøve den samiske kultur er ikke truet av etableringen av ny 420 kV kraftledning.

 

Statnett er fornøyd med utfallet av saken;

 

 -Det er godt å få dette avklart, rettsprosesser tar tid og ressurser for alle parter, sier Jacob Grønn, Prosjektleder Balsfjord – Skaidi.

 

Grønn presiserer at avbøtende tiltak er på plass og nedfelt i de vedtatte Miljø-, Transport- og Anleggsplanene. Hvorav det mest virkningsfulle avbøtende tiltaket er anleggsstans, og det benyttes i de mest sårbare periodene for reindrifta – under vårflytting, kalving, høstflytting og merking.

 

Statnett må betale saksomkostninger for de fire reinbeitedistriktene på til sammen ca 3.5 MNOK.

 

Avgjørelse fra Nord-Troms tingrett kan leses her.

 

Erstatningsspørsmål

Skjønnssaken, hvor erstatning skal vurderes for berørte grunn- og rettighetshavere som vi ikke er kommet til minnelige avtaler med, er for strekningen Balsfjord – Reisadalen satt til 27. august - 16. september 2018 og for strekningen Reisadalen - Skillemoen til 29.april - 19. mai 2019. Her vil det bli vurdert om hensyn under anleggsperioden og avbøtende tiltak som allerede er gitt, har vært tilstrekkelig, eller om ytterligere kompensasjon skal gis.