Konsesjon på ny 420 kV ledning fra Ofoten til Hammerfest ble gitt av NVE i mai 2012, men ble påklaget og har vært til behandling hos OED. I august 2013 ga OED endelig konsesjon for første delstrekning fra Ofoten til Balsfjord, og her er Statnett godt i gang med byggingen.

-Det er veldig gledelig å nå ha fått endelig konsesjon til videreføring fra Balsfjord og inn til Finnmark, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett. –Vi har forberedt arbeidet og forespørsler, og byggingen vil kunne være i gang ila første halvår 2016, tillegger Vardheim.

I grove trekk opprettholder OED konsesjon gitt av NVE, med noen endringer:

• Stasjonsløsning ved Skaidi endres fra konvensjonelt luftisolert anlegg til kompakt gassisolert anlegg. Det medfører betydelig redusert arealbruk i et område som er viktig for reindrift.
• Trasé igjennom Kåfjord-dalen i Troms endres. Trasé trekkes nærmere bebyggelsen, for å redusere berøring med reindrift.
• Trasé igjennom Skibotndalen endres. Trasé trekkes sør øst for Lullefjellet naturreservat

Endringene i konsesjon vil nå bli innarbeidet i forespørsler og miljø-, transport og anleggsplaner (MTA). Dernest må MTA-planer godkjennes av NVE.

Avtaleinngåelse med grunneiere er påbegynt, og man tilstreber å få utført forberedende arbeider så snart det lar seg gjøre. Her inngår skogrydding, etablering av vinterveger og anleggsplasser mm.

Forespørsler på ledningsbygging vil gå ut til prekvalifiserte entreprenører registrert i Sellihca ila høsten 2015.

Om utbyggingen
300 km ny 420 kV ledning skal bygges fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Byggearbeidet deles i tre parseller; Balsfjord – Nordreisa(Vinnelys), Nordreisa(Vinnelys) – Alta(Skillemoen) og Alta(Skillemoen) – Skaidi.

På strekningen blir det tre nye 420 kV stasjoner; i Nordreisa(Vinnelys), i Alta(Skillemoen) og på Skaidi. I første omgang bygges stasjonen i Alta(Skillemoen) og deretter Skaidi, mens stasjonen i Nordreisa avventer et økt behov.

Kontaktperson:
Berit Erdal, Kommunikasjonssjef: 90 10 98 84