Det er satt opp en møteplan hvor hvert enkelt reinbeitedistrikt skal møte Statnett for å gå gjennom konfliktpunkter og tilpasningsmuligheter i detalj. På denne måten er det også mulig å avklare eventuelle feil i arealbruk eller konsekvenser som har fremkommet i fagutredningen for reindrift, slik det er påstått i enkelte tilfeller.

 

Opplysningene som fremkommer i dialogen med reindriften vil legge premisser for anleggsplanleggingen sammen med andre både tekniske og miljømessige forhold som det også må tas hensyn til under byggearbeidene. Møtene kan i tillegg føre til at det utarbeides alternative traséløsninger.