Statnett fikk i april 2015 endelig konsesjon og ekspropriasjonstillatelse av OED til ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Skaidi, og har siden da forberedt oppstart av anleggsarbeidet.

 

Anleggsarbeidet starter om kort tid, med forberedende arbeider som skogrydding og flytting av eksisterende ledning i Signaldalen og Reisadalen.

 

Det er totalt 36 reinbeitedistrikt, 2 siidaer og en svensk sameby å strekningen Balsfjord – Skaidi som blir berørt, og 7 av disse har ikke villet samtykke til at Statnett igangsetter anleggsarbeider.

 

Statnett fikk i desember 2015 forhåndstiltredelse av OED til anleggsstart før skjønn er avholdt, jf. oreigningslova § 25. Reinbeitedistriktene har imidlertid ikke akseptert forhåndstiltredelsen, og Statnett ber derfor namsmyndigheten om formelt å treffe beslutning som gir Statnett adgang til å igangsette anleggsvirksomhet som angitt i forhåndstiltredelsen.

 

Begjæringen for de respektive reinbeitedistrikt er sendt til namsmyndigheten i Lyngen/Kåfjord/Storfjord(37 Skarfvaggi), Nordreisa/Kvænangen(11 T Reinøy og 42 Beahcegealli), Alta(42 Lakkonjarga og 23-Valgenjarga) og Kvalsund/Hammerfest(22 Fiettar og 20 Fala).