-For å hensynta reinflytting, kalving og merking vil det i enkelte områder være anleggstans i flere måneder, og anleggsaktiviteten er da flyttet til områder hvor reindriften blir mindre berørt, forklarer Jacob Grønn, prosjektleder Balsfjord–Skaidi. -Dette er i tråd med vedtatte Miljø-, Transport- og Anleggsplaner, presiserer Grønn.

 

Vårflytting

Anleggsstans knyttet til flytting av rein varierer fra noen timer til noen dagers stans avhengig av distriktenes flytte- og driftsmønster. Statnett fører en løpende dialog med hvert enkelt distrikt, for å avklare når reinflokken kommer – på våren er mye avhengig av snøforhold – for å sikre at anleggsarbeidene stanser slik at reinen kan passere.

Kalving og kalvemerking

På våren og forsommeren når reinen kalver er det lagt opp til lengre anleggsstans. Dette gjelder i områdene vest for Alta, sør for Kåfjorddalen og nord for Skibotndalen hvor det nå er om lag to måneder stans i arbeidet. Vest for Alta er det i tillegg stans i arbeidet fra 20.juni til 10.juli som følge av kalvemerking.

Høstflytting

Til høsten inntrer nye restriksjoner og anleggsstans knyttet til høstflytting, i hovedsak rundt september til oktober.

Andre restriksjoner

I Kåfjorddalen drives det en revefarm hvor det vil være restriksjoner på helikopterflyging og sprengningsarbeid i yngletiden.

Flere områder langs traséen er hekkeområder for rovfugl. Der anleggsarbeidet er i nærheten av kjente hekkelokaliteter for rovfugl er det høyderestriksjoner på helikopterflyging i hekkeperioden i en sone rundt reirlokalitetene.