– Det legges opp til bred diskusjon. Høringsrundene vil pågå gjennom vinteren, sier prosjektleder i Statnett, Kyrre Nordhagen.

 

Alternativanalysen skulle opprinnelig vært ferdig i september i år, men prosessen er blitt noe forsinket. Årsaken til dette er at det er skjedd viktige endringer som påvirker prosjektet. Stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet i Norge, som kom i mars 2012, legger føringer for hvordan denne typen prosjekter skal gjennomføres. I tillegg gir klimaforliket, som kom i havn i juni 2012, føringer for hvordan etterspørselen etter elektrisitet vil utvikle seg, både på kort og lang sikt.

 

– I tillegg til at vi måtte innarbeide disse to endringene i prosjektet, har det også vært en utvidelse av omfanget i prosjektet, noe har ført til at vi trengte litt mer tid enn vi først la opp til. Det vil imidlertid ikke forsinke prosjektet på lenger sikt, sier Nordhagen.

 

Alternativanalysen blir publisert på prosjektets nettside i november 2012. Da inviterer Statnett til et frokostseminar der utredningen blir lansert og presentert. Invitasjoner er sendt ut til nasjonale, regionale og lokale politikere, en rekke andre interessenter som har vært involvert i prosjektet hittil, samt media.

 

Etter at høringsrunden for alternativanalysen er gjennomført, går prosjektet over i neste fase. Denne fasen skal resultere i en anbefalt plan for trinnvis utbygging.