Hvor stor industriveksten blir og hvor raskt elektrifiseringen går fremover avhenger av tilgang på kraft og tilgang på nett. Og det er fra havvind de store energivolumene kan komme, og spesielt fra flytende havvind.  

- Vi bør planlegge for havvind inn mot forbrukspunktene langs kysten, der hvor nettet er sterkt. Dette for å redusere nettinvesteringer på land og utnytte krafta mest effektivt. Bærekraft må være med oss fra planlegging til ferdigstillelse og som et resultat av dette ser vi at potensielle hybrider bør være så korte som mulig, sier Borgen.  

Utsira Nord 

Statnett har på oppdrag fra regjeringen gjennomført en analyse som viser at det er rasjonelt med en samordnet nettilknytning for havvind fra Utsira Nord.  

- Statnett vil derfor starte på prosessen med å melde og konsesjonssøke de relevante nettanleggene. Vi vil utrede alternative traseer og stasjonsplasseringer; på Utsira øy og på vestsiden av Karmøy. Nettløsningen er planlagt å bli tilknyttet nye Karmøy stasjon, sier Borgen. 

Statnett mottok anleggskonsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for ny Karmøy transformatorstasjon 17.oktober 2023.  

Utreder eventuelle hybride nettløsninger  

Etter oppdrag fra regjeringen vil Statnett også utrede eventuelle hybride nettløsninger fra produksjon i Sørvest F, som omfatter det åpnede området Sørlige Nordsjø II og eventuelle tilleggsarealer. I tildelingsrunden med utlysning i 2025 kan det også være aktuelt med hybride nettløsninger. 

For at hybrid skal kunne være en reell mulighet til utlysningen i 2025, er vi avhengig av at dette arbeidet starter i forkant. Vi vil derfor gjennomføre utredningene blant annet i samarbeid med potensielle partnere i andre land rundt Nordsjøen. Vi har et tett og godt samarbeid med kollegaer i de andre landene rundt Nordsjøen, og vi vil jobbe sammen med dem for å sikre gode felles løsninger.  

- Vår rolle er å finne løsninger som er samfunnsmessig rasjonelle, og de beste løsningene finner vi gjennom samarbeid. Avgjørelsene er det imidlertid myndighetene som fatter, påpeker Borgen.  

Kostnadseffektive løsninger  

Nettkostnadene utgjør en betydelig del av de samlede kostnadene for havvindutviklingen. Det er derfor sentralt å finne løsninger som reduserer disse til et minimum, samtidig som hensynet til bærekraft ivaretas. 

- Vi kan redusere nettkostnadene både til havs og på land gjennom god planlegging og ved å spre  

utbyggingen av havvind for å oppnå en regional balanse mellom produksjon og forbruk, sier Borgen.  

- Vi ser også at elektrifisering av petroleum kombinert med havvind kan være gunstig, og anbefaler at det bør vurderes ved elektrifisering. Plattformer som elektrifiseres fra land, kan ha plass til å knytte til dobbelt så mye havvind som effektbehovet offshore uten å øke overføringskapasiteten mot land. Slike løsninger reduserer også behovet for nett, avslutter Borgen. 

Statnett vil ferdigstille den første temapporten om utvikling av nett til havs i løpet av november.