- For 25 år siden var det reguleringen som gikk foran og skapte markedet. Markedet hjalp oss de første årene med å utnytte ressursene bedre. Nå er det teknologi og marked som er driverne. For at de smarteste løsningene skal bli valgt må reguleringen av sektoren følge opp og vi må få lov å bruke markedet slik at ulike aktører kan spille på lag. Over tid gir et velfungerende marked lavere kostnader for forbrukerne. Dette gjaldt for 25 år siden, det gjelder fortsatt, påpekte Lont.

Statsforetaket Statnett ble opprettet 1. januar 1992 og er systemansvarlig nettselskap i Norge. Selskapet har ansvaret for å drifte og balansere kraftsystemet og for å utvikle og drifte det sentrale kraftnettet. I dag eier selskapet rundt 11.000 kilometer høyspentledning og mer enn 150 stasjoner i hele landet, i tillegg til mellomlandsforbindelser til Sverige, Finland, Danmark og Nederland.

Et kraftsystem i endring

Endringene i kraftsystemet er drevet frem av samspillet mellom marked, politikk og teknologi.

- Kraftnettet vil være en sentral del av klimaløsningen. For å oppnå det politisk bestemte globale to-graders målet vil en dekarbonisering av kraftsystemet sammen med elektrifisering, være helt avgjørende. EU-reguleringer vil kreve enda tettere integrasjon i Norden. Med flere mellomlandsforbindelser og mer produksjon av vind, trenger vi tydeligere styring og tydeligere ansvarsfordeling mellom aktørene – både på tvers av landegrenser og nettnivå, påpekte Lont.

- Vi ser også at prisutviklingen innen fornybarproduksjon er formidabel og utfordrer vårt "monopol". Derfor blir det særdeles viktig å bevare aksepten for å betale for et nett alle har bruk for, fortsatte konsernsjefen. Vi opplever at eiere og kunder stiller økende krav til kostnadseffektivitet. Derfor er det avgjørende at vi må forbli relevante gjennom å sørge for at kostandene er på et konkurransedyktig nivå, sa Lont og fulgte opp med å peke på at ny teknologi og digitalisering er viktige premisser for et effektivt kraftsystem.

Bygge mer smart, effektivt og sikkert

- Nå er vi inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå. Nettet vi bygger er avgjørende for en sikker og effektiv kraftforsyning tilpasset samfunnets behov i fremtiden. Men skal vi klare å være relevante også i fremtiden, må vi få kostnadene ned, sa Lont.

Statnetts investeringsnivå for de kommende fem årene er 35-45 milliarder kroner, og sammen med distribusjonsselskapene planlegges det å investere mer enn 140 milliarder i det norske nettet i årene fremover. - Vi må sørge for at vi velger de rette løsningene, og gjennomfører prosjektene på en kostnadseffektiv måte for sammen å bidra til at de 140 milliardene ikke blir så mye som 140 milliarder. For å få til dette må vi samle oss som bransje, påpekte Lont.

- Flere av våre pågående prosjekter rapporterer om betydelige besparelser, blant annet på grunn av bedret konkurranse blant leverandører, teknologiutvikling og effektiv utbygging. Vi har utviklet oss som byggherre for å forbedre styring av prosjektene og redusere usikkerhet og uforutsette kostnader under bygging. Dette gir resultater: Statnett har besluttet å redusere kostnadsrammen for noen av de største pågående prosjektene våre med nesten tre milliarder kroner, forklarte konsernsjefen.

"La markedet virke"

- Da jeg begynte i Statnett i 2009 uttalte jeg "La markedet virke". Dette har jeg sagt mange ganger siden da, og det er fortsatt viktig. Samtidig er det viktig at vi utnytter mulighetene som teknologien gir, utvider vår samhandling – både på tvers av landegrenser og mellom ulike nettnivå og aktører. Vi skal gjøre vårt, men vi trenger også en helhetlig energipolitikk og en innovativ regulering som legger til rette for de effektive, smarte og sikre løsningene, avsluttet Auke Lont.