Når kunder ber om å knytte seg til kraftnettet, starter vi med en vurdering av om økt forbruk eller produksjon er driftsmessig forsvarlig i dagens nett. Dersom det ikke er kapasitet i nettet, har hovedregelen vært at det må gjøres nettinvesteringer før kunden kan øke forbruket eller produksjonen.

 

Et nytt regelverk fra OED og RME har fra april i år åpnet for tilknytning med vilkår om utkobling eller reduksjon av forbruk. Det betyr at Statnett, andre nettselskaper og direkte kunder gjennom frivillige avtaler kan bli enige om tilknytning selv om den i utgangspunktet ikke er driftsmessig forsvarlig. Ved at man blir enige om utkobling eller reduksjon blir tilknytningen driftsmessig forsvarlig inntil nødvendige nettinvesteringer er på plass eller som et varig alternativ. Tilknytning med vilkår som alternativ til nettinvesteringer betyr økt utnyttelse av eksisterende kraftsystem, mer kostnadseffektive løsninger for sluttkundene våre og mindre inngrep i naturen. Det er en forutsetning for å ta i bruk avtaler om vilkår at det er driftsmessig forsvarlig. Systemansvarlig er derfor gitt et særskilt ansvar for å godkjenne de vilkårene som tas i bruk. Les mer om hva Systemansvarlig legger vekt på her.

 

Statnett har i løpet av høsten signert avtaler som gjør det mulig å ta i bruk vilkår med nettselskapene Lede, Agder Energi Nett og Tensio. Avtalene regulerer hvor mye forbruk som kan knyttes til og på hvilke vilkår. Dette har muliggjort å utnytte 160 MW økt kapasitet fordelt på de ulike områdene. Flere nettselskap ønsker nå å drøfte vilkår med oss. Derfor jobber vi nå systematisk, i sekvens og i nært samarbeid med hvert enkelt nettselskap som ønsker det.  

 

Tidligere har Statnett eller myndighetene gjennom sin konsesjonsbehandling i noen få tilfeller akseptert tilknytning av kunder med vilkår om bruk av systemvern for å håndtere feilhendelser i nettet. Det nye regelverket innebærer at fremtidige tilknytninger eller økninger i effektuttaket hvor det legges opp til vern for frakobling eller andre begrensninger i uttaket, behandles som vilkår som må avtales med kunden.