Deltagere i piloten vil kunne benytte resultatene for prekvalifisering til FCR-markeder når nye tekniske krav er gjeldende. Konkurransen vil omfatte en kompensasjonsordning. Statnett oppfordrer interesserte aktører til å forberede tilbud ved å evaluere passende gjennomføringstidspunkt, behov for innleie av serviceingeniører/konsulenter, behov for forberedende analyser, tilgjengelighet på testutstyr etc. Se detaljer under.

De nordiske TSOene har utviklet nye krav til Frequency Containment Reserves for normaldriftsreserve og driftsforstyrrelses reserve i det nordiske kraftsystemet, hhv. FCR-N og FCR-D. Se Statnett-nettsider for utvikling av frekvensreserver og dokumentene Technical Requirements for Frequency Containment Reserves in the Nordic Power System for Pilot Phase og tilhørende støttedokument (Supporting document). Utviklingen har bakgrunn i endringer i kraftsystemet hvor produksjons- og forbruksmønstrene påfører systemet hyppigere og større variasjoner enn tidligere, som sammen med fallende treghetsmoment i systemet (inertia) gjør systemet mer mottagelig for frekvensvariasjoner, og skaper behov for bedre reserver. I tillegg sikrer utviklingen teknologinøytralitet og harmoniserte FCR-krav i de nordiske landene.

God nok FCR defineres av egenskaper for aktivering og deaktivering. Dagens konsept for FCR som frekvensstyrt reserve proporsjonalt levert ved frekvensavvik består, men revisjonen stiller strengere krav til hvordan reservene aktiveres og deaktiveres, samt hvordan de verifiseres gjennom testing/prekvalifisering. De nordiske TSOene publiserte første utkast til revidert FCR i 2017, og har siden dette arbeidet for å forbedre den iht. mulighetene og begrensningene som finnes blant de potensielle leverandørene av FCR. De vedlagte kravene har gjennomgått revisjon for å sikre tilstrekkelig tilgang på FCR, og forenklinger er gjort for å redusere omfanget av testing ved prekvalifisering. Dette er gjort i samarbeid med bransjen.

Piloten gjennomføres for å innhente erfaringer og validere løsningene som er utviklet. Dette omfatter både verifisering av TSOenes metode og design, samt anvendbarheten til løsningen fra et aktørperspektiv. Statnett planlegger å teste 5-10 enheter.

Noen detaljer om deltagelse:

  • Aktører gir tilbud for en og en enhet med potensiale for FCR-leveranse. En aktør kan sende tilbud for flere enheter.
  • Aktører kan selv velge å gi tilbud om testing av bare FCR-N, bare FCR-D eller begge.
  • Testene gjennomføres ved å påtrykke fiktive frekvensvariasjoner og måle responsen (steg-, rampe- og sinus-signaler, se "Technical Requirements"), og betinger internt eller eksternt testutstyr som kan gjøre dette.
  • Gjennomføringen av testingen pr. enhet vil ta anslagsvis 3-4 dager (for både FCR-N og FCR-D), og aktørene kan selv tilpasse egnet tidspunkt ila. Q3 og Q4.
  • Det bør forventes reparametering/tuning av regulatorer for de anleggene som leverer FCR pr. dags dato, for å tilpasse responsen til nye krav. Aktører bør ha en formening om hvilke parametere som vil oppfylle kravene gjennom analyser i forkant av testing, for å unngå retesting med nye parametere. Etter gjennomføring av testene kan anlegget etter aktørenes ønske stilles tilbake til gamle parametere, eller beholde de nye (forutsatt funksjonalitet for separatdriftsdeteksjon).

Vilkårene for konkurransen detaljeres ved publisering 30. april.

Spørsmål kan rettes til FCR@statnett.no.