Den alternative løsningen det nå søkes om er en innendørs gassisolert (GIS) transformatorstasjon, som trenger mindre areal enn en luftisolert stasjon i fri luft. Dette er ny teknologi som er under utvikling og som ikke er benyttet i særlig grad tidligere. Da prosjekteringen av ny transformatorstasjon i Stavanger opprinnelig startet var ikke miljøvennlig GIS-teknologi tilgjengelig og en slik løsning ble dermed ikke vurdert.

- Når ny teknologi nå blir tilgjengelig har Statnett utredet og besluttet å også søke om et gassisolert anlegg i tilknytning Stølaheia, i tillegg til tidligere omsøkt luftisolert anlegg i Tingbøskogen, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for Nett. - Dette åpner nye muligheter for oss i fremtiden. Statnett ønsker ikke å bygge nye anlegg med gammel GIS-teknologi som inneholder klimagassen SF6, dersom det kan unngås, men dersom ny, klimavennlig teknologi er mulig å benytte vil vi løfte dette som alternativ.

Trenger utskifting
Stølaheia transformatorstasjon er gammel, og Statnett må fornye den for å ivareta strømforsyningen til Stavanger-regionen. Opprinnelig er det søkt om å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen med et åpent, luftisolert anlegg. Søknaden møtte stor lokal motstand med innsigelser fra både Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune. Statnett fikk krav om tilleggsutredninger fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), og som del av utredningene har Statnett utredet et alternativ med utvidelse av dagens Stølaheia stasjon ved bruk av et gassisolert anlegg (GIS) og nå også besluttet å omsøke en slik løsning.

- Vi setter pris på at mange har benyttet seg av muligheten til å komme med høringsinnspill. Det er viktig med dialog i slike prosesser, slik at vi åpner for å finne løsninger sammen. Derfor ønsker vi nå å åpne for to ulike alternativer, sier Vardheim.

Statnett har jobbet tett med Lnett i prosessen med å vurdere alternative plasseringer for den nye transformatorstasjonen i Stavanger. Plasseringen av Krossberg transformatorstasjon har betydning for Lnetts videre utvikling av regionalnettet. Administrasjonen i Stavanger kommune har blitt løpende orientert om utredningsarbeidet. 

- Mer miljøvennlig teknologi blir snart tilgjengelig. Det betyr at en utvidelse av eksisterende stasjon med GIS-løsning uten klimagassen SF6, er et godt alternativ til å bygge i Tingbøskogen. Med to alternative plasseringer og løsninger, håper vi at konsesjonsprosessen kan fortsette. Det haster å finne en løsning slik at regionen kan få nok strøm til å dekke et stadig økende behov, sier Elisabeth Vike Vardheim.


Tilknytningsstopp for større næringsaktører
Det er i dag tilknytningsstopp for større næringsaktører i området nord og nordøst for Stølaheia /Krossberg. Lnett har søkt om konsesjon for ny 132 kV-kraftledning mellom nye Krossberg, Randaberg og Rennesøy, samt nye transformatorstasjoner på Harestad i Randaberg og Nordbø i Rennesøy. Dette må til for at nye bedrifter skal kunne etablere seg framover i kommunene Randaberg, Kvitsøy og deler av Stavanger. Prosjektet Lnett planlegger er avhengig av at Krossberg transformatorstasjon blir etablert for å få nødvendig kapasitet.

- Lnett kan dessverre ikke knytte til kunder som ønsker utvidelse av industriaktivitet, landstrøm, lading av skip med mer fordi det ikke er ledig kapasitet i strømnettet i dette området. Derfor er det veldig viktig å få på plass nye Krossberg transformatorstasjon, samt vårt prosjekt videre nordover, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett.

Bygger ut nettet trinnvis for å møte behovet
Ny transformatorstasjon i Stavanger inngår i første trinn av Statnetts områdeplan som er en trinnvis utbyggingsplan i Sør-Rogaland. Elektrifisering er et viktig bidrag i det grønne skiftet og for å nå Norges klimamål. Stadig flere ønsker å knytte seg til strømnettet og i enkelte deler av regionen er det ikke mulig å knytte større næringsaktører til nett før nye anlegg er på plass. Stasjonen er også viktig for Lnett, som har behov for å bygge nytt strømnett ut til sine kunder i Stavanger og videre nordover.

I områdeplanen for Sør-Rogaland og Agder foreslås en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i Sør-Rogaland for å legge til rette for industriutvikling og styrke forsyningssikkerheten. Første trinn omfatter pågående prosjekter som ny forbindelse mellom Lysebotn og Fagrafjell, og nye transformatorstasjoner som skal erstatte eksisterende Stokkeland, Bærheim og Stølaheia stasjoner. I tillegg planlegger Statnett å etablere en ny 420 kV forbindelse mellom Fagrafjell og Bærheim.