Dokumentet er primært rettet mot teknisk fagpersonell både i bransjen og hos leverandører. Dokumentet vil bli tilgjengelig også i trykket form og oversatt til engelsk.

 

Sikre utvikling av et robust kraftsystem
Funksjonskravene er veiledende og skal både rettlede, forklare og tydeliggjøre de funksjonskrav som stilles av system­ansvarlig. Dette er viktig for videreutvikling av et robust kraftsystem og for de mange utfordringer dette vil utsettes for i fremtiden.

 

Enhetlig håndtering overfor alle konsesjo­nærer er en forutsetning. Det er viktig å synliggjøre at alle typer produksjonsanlegg skal kunne bidra med de system­tjenester som kraft­systemet krever, for sikker drift og tilfredsstillende tilgang på ulike typer reserver. Tilsvarende for nettanlegg gir veilederen enhetlig utvikling av nett og tilhørende teknisk utrustning. Systemansvarlig behandler også industrianlegg og forbruks­enheter tilknyttet regional- og sentralnettet. Ut fra forskrift om systemansvaret (FoS) og FIKS kvalitets­sikres hver enkelt sak gjennom enkeltvedtak.

Erfaring fra operativ drift, samt nitid faglig gjennomgang over mange år, er det bakteppe som speiles gjennom denne veilederen. Statnett arbeider også gjennom ENTSO-E for EUs fremtidige Network Codes. Det forventes at EUs regler om 3-5 år vil bli norsk lov og overta deler av den funksjon som dagens FIKS har. Inntil videre er det hensiktsmessig at dagens veileder blir vedlikeholdt og tilpasset EUs antatte krav/retningslinjer så langt det vurderes hensiktsmessig og ønskelig i forhold til norske interesser.

 

FoS-saker krever ofte utstrakt kommunikasjon med konsesjonær. Derfor er det viktig gjennom veilederen å tydeliggjøre krav som stilles. FIKS eliminerer ikke dialog, men vil være avklarende i en søknadsprosess.