Behov for et skifte

På vei inn i det grønne taktskiftet er det viktigere enn noensinne å ha gode kunderelasjoner. Endringer i lover, regelverk og i kraftbransjen generelt, samt kundeporteføljen som vi i Statnett forholder oss til, har påvirket måten vi samarbeider på og hvilke fora og avtaler Statnett engasjerer seg i. Vi ønsker framover å sikre en større grad av nøytral og ikke-diskriminerende dialog og utveksling av informasjon med våre eksisterende og nye kunder.

Statnett besluttet derfor våren 2023 å avvikle Markeds- og driftsforum.

Nytt strategisk kundeforum etableres

Statnett oppretter nå et nytt strategisk kundeforum som bedre tilfredsstiller dagens behov, styringsprinsipper og krav til nøytralitet. Kundeforumet skal fokusere på saker av strategisk betydning i grensesnittet mellom Statnett og vår kundemasse, herunder dagsaktuelle energipolitiske saker. Fra Statnetts styre understrekes viktigheten av god dialog og samarbeid i bransjen i en tid hvor vi sammen skal få til mye, og etableringen av strategisk kundeforum med rett mandat, form og innhold er viktig for å bevare og styrke denne dialogen fremover. Flere ulike aktører inviteres inn, det første møte vil finne sted i løpet av høsten.

Kort om historikken til samarbeidet med kunder fra etableringen av Statnett i 1991

Ved opprettelsen av Statnett i 1991 ble Statnetts brukerråd "Sentralnettsbrukernes Råd" opprettet. Det skulle bestå av representanter for de viktigste brukergruppene av sentralnettet. Brukerrådet var på en måte Statnetts "styre nr. 2". I statsbudsjettet for 2013 ble brukerrådet fjernet. Hovedbegrunnelsen til daværende Olje og Energiminister var at "Tiden er nå moden for at brukernes innflytelse i foretaket organiseres på en måte som i større grad samsvarer med ordinær selskapsorganisering" . Det ble argumentert fra ministeren i brev at tiden var moden for at Statnett selv må få organisere brukernes innflytelse på foretaket.

Markeds-og driftsforum fra 2013 til 2023

Etter opphøret av brukerrådet valgte Statnetts styre å opprettholde et fora for å få innspill fra kundeorganisasjoner og styrke den strategiske arenaen med kundene. Styret besluttet derfor da å formalisere kontakten med kundene gjennom et "markeds- og driftsforum" for å diskutere og dele kunnskap om strategiske og prinsipielle saker som omhandlet marked og drift. Mandatet til forumet var å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker knyttet til drifts- og markedsforhold, på strategisk nivå med betydning for fremtidige beslutninger. Forumet hadde ikke besluttende myndighet, men skulle gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre, og hadde møte og talerett i Statnetts styre to ganger i året.

Forumet besto av 10 medlemmer i tillegg til Statnett, bestående av representanter fra kundeorganisasjoner og kraftbransjen: Energi Norge, nå Fornybar Norge; Norsk Industri; Defo, nå Distriktsenergi; Norsk Olje og gass, nå Offshore Norge og Forbrukerrådet.