Hovedtall

Rapporterte tall (IFRS)

2013 2014 2015 2016 2017
Driftsinntekter 4 561 5 563 5 906 6 678 7 401
Driftsresultat før avskrivninger 1 394 2 528 3 340 3 296 3 585
Driftsresultat 346 1 378 1 714 1 152 1 312
Resultat etter skatt 82 829 1 103 645 813

Justeringer

Justeringer                     

2013 2014 2015 2016 2017

Akkumulert mer-/

mindreinntekt*

2 413 1 790 1 346 343 -303

Justering for endringer i

akkumulert mer-/

mindreinntekt

1 042 623 444 1 003 646

*Vennligst se note 4 i årsrapport for årlig endring i mer-/mindreinntekt (note 2 for 2013 og tidligere)

Justerte tall

Justerte tall                   

2013 2014 2015 2016 2017

Driftsinntekter

5 603 6 186 6 350 7 681 8 047

Driftsresultat før avskrivninger

2 436 3 151 3 784 4 299 4 231

Driftsresultat

1 388 2 001 2 158 2 155 1 958

Resultat etter skatt

832 1 284 1 427 1 397 1 304

 

Resultat etter skatt

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av fastsatt nettleie fra kundene i sentralnettet og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår som følge av at det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norden og mellom Norge og Nederland. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av hvert kalenderår.

Inntektene reguleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og det fastsettes årlig en tillatt inntekt. Intensjonen med den tillatte inntekten er at den skal dekke kostnadene knyttet til å utvikle nettet og holde det ved like, samt gi en rimelig avkastning på investeringene i nettet. Forutsetningen er at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles effektivt.

Dersom det oppstår et avvik mellom de faktiske inntekter og tillatt inntekt oppstår en mer- eller mindreinntekt. I henhold til forskrifter fra NVE skal mer-/mindreinntekten utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt representerer derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskaper. De justerte tallene er eksklusiv disse midlertidige avvikene, og viser Statnetts underliggende inntekter og resultat. Det er ikke gjort andre justeringer i forhold til IFRS-regnskapet.