Hovedtall

Rapporterte tall (IFRS)

2023

2022

2021

Driftsinntekter 11 600 22 993 14 412
Driftsresultat før avskrivninger og amortisering 1 744 11 503 7 965
Driftsresultat -1 547 8 433 4 846
Årsresultat -2 617 5 949 3 307

Justeringer

Justeringer*

2023

2022

2021

Endring i akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) etter skatt

-4 202 5 357 1 833

Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) etter skatt

3 035 7 237 1 880

*Vennligst se note 4 i årsrapport for mer informasjon.

Underliggende

Underliggende tall 

2023

2022

2021

Driftsinntekter

 16 987 16 125 12 062

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering

 7 131 4 635 5 615

Driftsresultat

 3 840 1 565 2 496

Årsresultat

 1 585 592 1 474

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av nettleie fra kunder i transmisjonsnettet, gebyrinntekter i forbindelse med avregningsansvaret og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår når det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norge og på mellomlandsforbindelser til andre land. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av kalenderåret.

Inntektene reguleres og kontrolleres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som årlig fastsetter en tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke driftskostnadene med utøvelse av systemansvaret og netteierrollen, samt gi en rimelig avkastning på investeringer. Forutsetningen er at nettet blir bygget, driftet og utnyttet på en kostnadseffektiv måte.

Innenfor et år vil det normalt være avvik mellom faktiske inntekt fra regulert virksomhet og tillatt inntekt, som RME vedtar etter årets utløp. Avviket kalles mer- eller mindreinntekt, og skal i henhold til tariffregelverket utjevnes over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt er derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskap, som i henhold til IFRS ikke balanseføres.