Hovedtall

Rapporterte tall (IFRS)

2017

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter 7 401 9 138 9 641 10 761 14 412
Driftsresultat før avskrivninger 3 585 5 062 5 366 6 688 7 926
Driftsresultat 1 312 3 120 3 027 3 868 4 846
Resultat etter skatt 813 2 213 1 906 2 697 3 307

Justeringer

Justeringer                     

2017

2018

2019

2020

2021

Akkumulert mer-/

mindreinntekt*

-303 59 -732 60 2 410

Justering for endringer i

akkumulert mer-/

mindreinntekt (+/-)

-646 362 -791 792 2 350

*Vennligst se note 4 i årsrapport for årlig endring i mer-/mindreinntekt

Justerte tall

Justerte tall      

2017

2018

2019

2020

2021

Driftsinntekter

8 047 8 776 10 432 9 969 12 062

Driftsresultat før avskrivninger

4 231 4 699 6 157 5 896 5 576

Driftsresultat

1 958 2 758 3 818 3 076 2 496

Resultat etter skatt

1 304 1 934 2 523 2 079 1 474

 

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av nettleie fra kunder i transmisjonsnettet, gebyrinntekter i forbindelse med avregningsansvaret og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår når det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norge og på mellomlandsforbindelser til andre land. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av kalenderåret.

Inntektene reguleres og kontrolleres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som årlig fastsetter en årlig tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke kostnadene med system og nettvirksomheten, samt gi en rimelig avkastning på investeringer. Forutsetningen er at nettet blir bygget, driftet og utnyttet på en kostnadseffektiv måte.

Innenfor et år vil det normalt være avvik mellom faktiske inntekt fra regulert virksomhet og tillatt inntekt, som RME vedtar etter årets utløp. Avviket kalles mer- eller mindreinntekt, og skal i henhold til tariffregelverket utjevnes over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt er derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskap, som i henhold til IFRS ikke balanseføres.