Hovedtall

Rapporterte tall (IFRS)

2018

2019

2020

2021

2022

Driftsinntekter 9 138 9 641 10 761 14 412 22 993
Driftsresultat før avskrivninger 5 062 5 366 6 688 7 926 11 479
Driftsresultat 3 120 3 027 3 868 4 846 8 433
Resultat etter skatt 2 213 1 906 2 697 3 307 5 949

Justeringer

Justeringer                     

2018

2019

2020

2021

2022

Akkumulert mer-/

mindreinntekt*

59 -732 60 2 410 9 278

Justering for endringer i

akkumulert mer-/

mindreinntekt (+/-)

362 -791 792 2 350 6 868

*Vennligst se note 4 i årsrapport for årlig endring i mer-/mindreinntekt

Justerte tall

Justerte tall      

2018

2019

2020

2021

2022

Driftsinntekter

8 776 10 432 9 969 12 062 16 124

Driftsresultat før avskrivninger

4 699 6 157 5 896 5 576 4 610

Driftsresultat

2 758 3 818 3 076 2 496 1 564

Resultat etter skatt

1 934 2 523 2 079 1 474 592

 

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av nettleie fra kunder i transmisjonsnettet, gebyrinntekter i forbindelse med avregningsansvaret og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår når det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norge og på mellomlandsforbindelser til andre land. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av kalenderåret.

Inntektene reguleres og kontrolleres av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som årlig fastsetter en tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke driftskostnadene med utøvelse av systemansvaret og netteierrollen, samt gi en rimelig avkastning på investeringer. Forutsetningen er at nettet blir bygget, driftet og utnyttet på en kostnadseffektiv måte.

Innenfor et år vil det normalt være avvik mellom faktiske inntekt fra regulert virksomhet og tillatt inntekt, som RME vedtar etter årets utløp. Avviket kalles mer- eller mindreinntekt, og skal i henhold til tariffregelverket utjevnes over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt er derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskap, som i henhold til IFRS ikke balanseføres.