Hovedtall

Rapporterte tall (IFRS)

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsinntekter 5 906 6 678 7 401 9 138 9 641
Driftsresultat før avskrivninger 3 340 3 296 3 715 5 100 5 432
Driftsresultat 1 714 1 152 1 312 3 120 3 027
Resultat etter skatt 1 103 645 813 2 213 1 906

Justeringer

Justeringer                     

2015

2016

2017

2018

2019

Akkumulert mer-/

mindreinntekt*

1 346 343 -303 59 -732

Justering for endringer i

akkumulert mer-/

mindreinntekt

444 1 003 646 -362 791

*Vennligst se note 4 i årsrapport for årlig endring i mer-/mindreinntekt

Justerte tall

Justerte tall      

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsinntekter

6 350 7 681 8 047 8 776 10 432

Driftsresultat før avskrivninger

3 784 4 299 4 361 4 738 6 223

Driftsresultat

2 158 2 155 1 958 2 758 3 818

Resultat etter skatt

1 427 1 397 1 304 1 934 2 523

 

Resultat etter skatt

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av fastsatt nettleie fra kundene i sentralnettet og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår som følge av at det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norden og mellom Norge og Nederland. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av hvert kalenderår.

Inntektene reguleres av myndighetene ved Reguleringsmyndigheten for energi (NVE-RME), og det fastsettes årlig en tillatt inntekt. Intensjonen med den tillatte inntekten er at den skal dekke kostnadene knyttet til å utvikle nettet og holde det ved like, samt gi en rimelig avkastning på investeringene i nettet. Forutsetningen er at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles effektivt.

Dersom det oppstår et avvik mellom de faktiske inntekter og tillatt inntekt oppstår en mer- eller mindreinntekt. I henhold til forskrifter fra NVE-RME skal mer-/mindreinntekten utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt representerer derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskaper. De justerte tallene er eksklusiv disse midlertidige avvikene, og viser Statnetts underliggende inntekter og resultat. Det er ikke gjort andre justeringer i forhold til IFRS-regnskapet.