Utfordringen

Feil på kabeltermineringer (muffer) kan medføre havari samtidig som ikke alle leverandører leverer oljetermineringer hvor parametere som trykk, temperatur og fuktighet overvåkes i anlegg med 420 kV-kabler. Siden vi ikke har sanntidsdata om tilstanden til termineringene, er det fare for at mindre oljelekkasjer ikke oppdages eller at det oppstår et undertrykk i kabelen som gjør at fuktig luft slippes inn og gjør skade, i verste fall kan det føre til havari.

 

Prosjektet

Prosjektet SmartACT (Smart-On-Line-Health Assessment of Cable Terminations) går ut på å utvikle et trådløst sensorsystem som skal måle trykk, temperatur, fuktighet og partielle utladninger (pD) direkte inne i termineringen. Systemet skal oppdage hvordan tilstanden til 420 kV kabeltermineringer i oljefylte komposittisolatorer er i sanntid.

Ved å bruke maskinlæring i kombinasjon med små mikrosensorer vil man kunne oppdage uregelmessigheter og få bedre kontroll på kvaliteten til oljen inne i termineringen. På denne måten vil feil kunne oppdages tidligere, og vi kan planlegge og iverksette tiltak for å unngå havari basert på dataene. I tillegg vil kablene potensielt ha lenger levetid før de må skiftes ut.

 

Målet  

Målet er å kunne overvåke tilstanden på termineringene kontinuerlig ved hjelp av trådløse sensorer. Klarer vi dette, vil det kunne gi store besparelser, mer effektiv drift og vedlikehold, samt færre havarier.

 

Prosjektdeltakere

Sintef

Sintef Energi

Nexans

NTNU

Statnett

 

Finansiering

Forskningsrådet

Nexans

Statnett.