Der det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte ny produksjon eller nytt forbruk til nettet, kan kunde og netteier velge å inngå frivillige avtaler om at kunden likevel kan knytte seg til, men da på spesielle vilkår. Slike avtaler skal avklares med Statnett som systemansvarlig der nettbegrensningene er i regional- eller transmisjonsnettet.

-Avtaler om nettilknytning på vilkår vil ofte være kostnadseffektive både for nettkunde og netteier, og det gjør det mulig å knytte nytt forbruk og ny produksjon til kraftnettet mye tidligere enn om vi skulle vente på å få på plass nye nettanlegg, sier spesialrådgiver Anders Grønstvedt i Statnett.

For Statnett er det viktig at avtalene ikke hindrer kundene i å delta i fleksibilitetsmarkeder, og at ellers de vanlige krav og plikter som myndighetene har satt blir overholdt. Statnett stiller seg i utgangspunktet positiv til avtaler der netteier følger opp begrensningene og Statnett ikke trenger å benytte systemansvarliges virkemidler. Samtidig legger Statnett vekt på at avtalene begrenses til områder som er lett overskuelige i driften og at antall aktører er oversiktlig.

- Vi har nå laget et utkast til retningslinjer for tilknytning med vilkår. Dette er nytt, og vi må hente erfaringer etter hvert. Vi ønsker et tett og godt samarbeid med bransjen for å utvikle retningslinjer og vilkår i tråd med de erfaringene vi vinner, sier Grønstvedt. -Det vi har utarbeidet i dette notatet, er et utgangspunkt, og vi tar gjerne imot innspill og forslag til forbedringer.

 

 

Du kan laste ned notatet "Utkast. Systemansvarliges rammer for håndtering av forbruks- og produksjonstilknytninger med vilkår" nederst på denne siden.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Spesialrådgiver Anders Grønstvedt
Mobiltlf. 9842 9722
E-post: anders.gronstvedt@statnett.no