Kravene til datainnsamling og publisering på TP er gitt i kommisjonsforordning 543/2013, ofte kalt Transparensforordningen eller "TF". Markedsaktører har plikt til å sende visse data til TP via TSO, eller via tredjepart om det er avtalt med TSO. Data omfatter blant annet utilgjengelig kapasitet i produksjon, forbruk eller overføring når den utilgjengelige kapasiteten overstiger 100 MW. 

 

I tillegg til kravene i TF stilles det krav i kommisjonsforordning 1227/2011 ("REMIT") om å publisere innsideinformasjon, hvilket omfatter informasjon om utilgjengelig kapasitet.

 

Nordiske markedsaktører oppfyller i dag sine forpliktelser ved at informasjon som sendes til Nord Pools UMM-system videresendes til ENTSO-E. Dette gjøres innenfor en avtale mellom Nord Pool og TSOene. Nord Pool sikrer også at aktørenes REMIT-forpliktelser oppfylles, og markedsaktørene slipper derfor unna dobbelrapportering.

 

Som en følge av kommisjonsforordning 1222/2015 ("CACM") vil kraftbørsenes virksomhet åpnes for konkurranse, og handelen som nå skjer på en børs vil skje på flere "NEMOer". Da vil ikke lenger Nord Pools UMM-system samle inn all informasjon om utilgjengelig kapasitet, og en ny løsning må på plass.

 

De nordiske TSOene har tegnet en kontrakt med Unicorn S.A. for implementering og drift av den nye datainnsamlingen, NUCS ("Nordic Unavailability Collection System"). Innsamlede data vil bli publisert på TP og på en enkel nordisk nettside.

 

For nordiske markedsaktører medfører dette følgende:

  • Informasjon om utilgjengelig kapasitet ≥ 100 MW sendes til NUCS for publisering på TP og på en separat nordisk website. Alternativt kan data sendes til TP via en tredjepart om dette er avtalt med TSO.
  • Informasjon om utilgjengelig kapasitet < 100 MW kan sendes til NUCS og vil i så fall bli publisert på TP og i Norden. Merk at denne informasjonen kan regnes som innsideinformasjon.
  • Andre typer av innsideinformasjon kan også sendes til NUCS som fritekst og vil bli publisert på en nordisk nettside.
  • Innsending av data kan gjøres manuelt via en nettside, eller ved hjelp av et API som kan integreres med andre datasystem som informasjonskilder.
  • Innsamlede data vil være tilgjengelige for markedsaktørene og for allmenheten.
  • Informasjon til ACER vil sendes for å oppfylle krav i REMIT om at markedsaktørene publiserer innsideinformasjon.

 

For norske markedsaktører er den nye tjenesten frivillig frem til Transparensforordningen blir innført i Norge. Deretter må også norske aktører sende data om utilgjengelig kapasitet til ENTSO-Es transparensplattform.

 

Implementeringen av NUCS vil gjøres av Statnett og Unicorn på vegne av nordiske TSOer. Prosjektet startet i oktober 2017 og er planlagt avsluttet i mars 2018.

 

Statnett oppfordrer interesserte markedsaktører til å melde seg som piloter for implementering og test.

 

For mer informasjon se http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Europeiske-kraftdata/

 

Spørsmål kan sendes til unavailability@statnett.no.

 

Meldingen er oppdatert 24.11/11:40. Den nye versjonen tar høyde for at markedsaktørene etter avtale med TSO kan benytte en annen tjeneste enn NUCS for å oppfylle forpliktelser etter TF.