Statnett har mottatt noen henvendelser angående eierskap av anlegg i NECS. Vi har derfor laget noen spørsmål og svar for å belyse hvordan dagens praksis er.

 

1. Hvem står som eier av anlegget i NECS?

Registeransvarlig forholder seg til det som står i vedtaksbrevet fra NVE. NVE sender vedtaksbrevet til eier av anlegget og vi legger i hovedsak denne inn som eier også i NECS. NVE baserer eier på hva som er registrert i Altinn.

 

2. Hva hvis eier bare er en juridisk enhet?

I dette tilfellet vil vi normalt sett legge inn den juridiske enheten som eier. Hvis det viser seg at eierne av den juridiske enheten skal motta sertifikater, legger vi inn disse i stedet som eier. Dette gjør vi fordi det ikke er teknisk mulig å ha den juridiske enheten som eier og samtidig utstede sertifikater til flere eiere.

 

3. Hva hvis eiere av et anlegg har forskjellige ønsker om hvem som skal motta sertifikatene?

Hver eier bestemmer selv hvem som skal motta deres andel av sertifikatene som anlegget er berettiget til å motta. Om de velger å la en kontofører motta sertifikatene på deres vegne, trenger registeransvarlig en fullmakt som bekrefter dette. Fullmaktene må signeres av de(n) med signaturrett.

 

4. Myndighetenes tilgang til NECS

NVE, OED og Skatteetaten har innsyn i registeret NECS. 

Etter Elsertifikatlovens § 23 tredje ledd kan departementet "uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, også gi andre norske myndigheter opplysninger for utøvelse av myndighet overfor virksomhet som er omfattet av loven."

I merknadene til Lov om elsertifikater står det "For å sikre tilstrekkelig kontroll, eksempelvis i forbindelse med likningsarbeidet eller for å forebygge mulighetene for svindel i tilknytning til omsetning av elsertifikater, kan informasjon gis til skatte- og avgiftsmyndighetene."

 

5. Eierskap og merverdiavgift

Dersom juridisk eier av kraftverket selger eller gir bort sertifikatene til andre, f eks en kontofører eller eierne av den juridiske eieren av kraftverket, så får dette betydning i forhold til merverdiavgift. Dette er omtalt i avsnitt 7.3.2 i Prop. 101 L (2010-2011).

  • Ved salg så beregnes mva på vanlig måte og kjøper vil få fradragsrett for denne avgiften dersom kjøper selv driver avgiftspliktig virksomhet.
  • Dersom sertifikatene eller garantiene gis bort til andre, så skal det beregnes merverdiavgift som ved uttak, dvs på grunnlag av alminnelig omsetningsverdi.
  • Dersom juridisk eier av kraftverket ikke har egen sertifikat-konto, og lar en annen forvalte sertifikatene på vegne av seg selv, men uten at kraftverket har solgt sertifikatet, så er det ingen "omsetning"/ overdragelse av sertifikatet, og det skal heller ikke beregnes merverdiavgift fra kraftverket ved at sertifikatet går inn på forvalters konto i sertifikatregisteret