Den europeiske nettutviklingsplanen (TYNDP) gis ut hvert andre år av den europeiske organisasjonen for kraftsystemoperatører (ENTSO-E), der Statnett er norsk representant. TYNDP samordner planleggingen av det europeiske kraftsystemet, og planen legger vekt på å legge til rette for klimamål og samtidig opprettholde en akseptabel forsyningssikkerhet.

 

Den europeiske nettutviklingsplanen legger spesielt vekt på:

  • Det europeiske energisystemet står ovenfor omfattende endringer. Produksjonen skal bli fornybar, men blir samtidig mindre fleksibelt og mer væravhengig. Dette gjør at kraftsystemet må ha smarte løsninger både på forbruksiden og i koblingen til andre sektorer for å få frem fleksibilitet. Planens scenario-rapport tallfester forventet fremtidig produksjons- og forbrukssystem frem mot 2050.
  • Det nye og mer væravhengige fremtidige kraftsystemet skaper et endret transportbehov for energi. Såkalte "System Needs"-analyser 2030 og 2040 viser hvilket overordnet kraftsystem ENTSO-E ser behov for i fremtiden for å ivareta fremtidens energitransportbehov. Det vil særlig være behov for økt kapasitet mellom ulike synkronsystem.
  • Gjennom PCI-ordningen støtter EU utviklingen av nødvendig infrastruktur. Den europeiske nettutviklingsplanen skal evaluere prosjekter av felles europeisk viktighet (PCI), med hensyn på lønnsomhet, hvordan de bidrar til forsyningssikkerhet og i hvor stor grad de bidrar til å nå klimapolitiske mål. Ingen norske PCI-kandidater blir evaluert i TYNDP 2022.

 

Fordi ENTSO-E først fikk offshore planansvar i juni i år, omhandler årets TYNDP kun i mindre grad hvilken infrastruktur som er nødvendig for de omfattende planene for havvind i Europa. Det planlegges en egen offshoreplan som skal publiseres januar 2024.

 

Den europeiske nettutviklingsplanen vil være på offentlig høring frem til 16.september. Høringsversjonen av den europeiske nettutviklingsplanen er publisert på ENTSO-Es hjemmeside.