Olje- og energidepartementet har bedt Statnett om bistand til å vurdere hvilken betydning de regulerbare vannkraftressursene har for kraftsystemet både i dag og i fremtiden. Statnett har oversendt sine vurderinger til OED i rapporten "Verdien av regulerbar vannkraft", og dette er aktuelt i forbindelse med myndighetenes gjennomgang av konsesjonsvilkår for eldre kraftverk. 

 

Det må alltid være balanse mellom produksjon og forbruk av strøm, der det blir brukt like mye som det blir produsert. Statnett og driften av kraftsystemet trenger derfor til enhver tid tilstrekkelig tilgang på fleksibilitet i form av kraftproduksjon som kan reguleres opp eller ned eller forbruk som kan flyttes. Dette er kritisk for å opprettholde en sikker strømforsyning alle timer i året, og Statnett forventer at behovet for fleksibilitet vil øke i årene framover. 

 

-Vi får et mer komplekst kraftsystem der konsekvensene ved feil vil øke. Dermed vokser også behovet for sikker strømforsyning og robust beredskap. Vi må ha tilgang på nok produksjonskapasitet til å dekke toppforbruket de kaldeste dagene. Dessuten må vi ha nok fleksibilitet til å ha balanse mellom produksjon og forbruk hvert minutt når vi for eksempel får store temperaturendringer eller uregulerbar produksjon ikke kan levere som planlagt, sier seniorrådgiver Lill Sandvik, som har ledet arbeidet med rapporten for Statnett.  

 

Tilgangen på fleksibilitet er også en forutsetning for utviklingen av nettet og kan ha stor betydning for å håndtere lokale utfordringer i driften av strømforsyningen. -Mangler vi tilgang på fleksibel kraftproduksjon i en region, kan det i noen tilfeller øke risikoen for strømbrudd, forteller Sandvik. 

 

Ulike typer miljøreguleringer påvirker tilgangen på fleksibel kraftproduksjon på forskjellige måter. Hvor mye mindre fleksibilitet vi får tilgang til, henger ikke nødvendigvis sammen med hvor mye mindre kraft som kan produseres. Krav om minstevannføring har størst betydning for fleksibiliteten dersom kraftverkene må spare vann gjennom året for å ha stor nok vannføring om sommeren. Både krav om driftsvannføring og krav om rolig nedkjøring kan særlig begrense hvor mye et kraftverk kan regulere ned produksjonen over kort tid, mens krav om jevn kjøring påvirker muligheten både til rask opp- og nedregulering av produksjonen. Magasinrestriksjoner som begrenser hvor mye et magasin kan tappes ned, vil trolig gi de største konsekvensene for tilgang på fleksibilitet gjennom sommersesongen. 

 

-Endringer i vilkårene vil i ulik grad påvirke hvor mye fleksibilitet kraftverkene kan levere, og det er ikke en direkte sammenheng mellom hvor mye det enkelte kraftverket kan produsere og hvor mye det brukes til å regulere kraftsystemet. Dermed kan konsekvensene for driften av kraftsystemet slå ulikt ut, sier Sandvik.  

 

Samtidig har driften av vannkraftverkene miljøkonsekvenser, og myndighetene må veie verdien av regulerbar kraftproduksjon opp mot de miljøforbedringene strengere regulering kan gi. 

 

-Fra vår side har oppdraget vært å beskrive vekten på den ene siden av denne vektskålen, nemlig den verdien den regulerbare produksjonen har for å sikre balansen i kraftsystemet, understreker Sandvik. 

 

 

Rapporten kan lastes ned lengre nede på denne siden.