De øvrige nordiske TSOene må sende en formell søknad om utsettelse fra kravet i EU forordningen for balansering. Styringsgruppen er enige om å be om utsettelse inntil 22. mai 2023. Dersom de nordiske regulatorene godkjenner søknaden, vil hele Norden denne dagen endre avregningsperiode til 15 minutter. I tillegg vil tidsoppløsningen i intradagmarkedet og balansemarkedene bli 15 minutter. 

 

EU forordningen for balansering er foreløpig ikke innarbeidet i norsk rett. Statnett avventer derfor søknad om utsettelse inntil regelverket er gjeldende også i Norge. Imidlertid følger Statnett den samme tidsplanen for overgang til 15 minutters avregningsperiode som andre nordiske TSOer, og Reguleringsmyndigheten for energi holdes løpende orientert om planene.