Statnett fikk 20. april 2020 konsesjon til å bygge nye Salten transformatorstasjon, endrede traseer for omliggende 420 kV-ledninger og utvidelse av veg opp til stasjonsområdet. Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for prosjektet ble godkjent av NVE 12. oktober 2020. Stasjonen forventes å være ferdig i 2023.

Consto Anlegg Nord AS er valgt som entreprenør for grunnarbeidene. I første omgang vil det bli satt i gang arbeider med å gjøre klar stasjonstomta. Arbeidet innebærer skogrydding, fjerning av toppdekke, utsprenging av stasjonstomt, samt etablering av rigg- og deponiområder.

Aurstad Maskin AS er valgt som entreprenør for oppgradering av stasjonsvegen mellom Straumvatnet og Lemmen. Arbeidene med nedre og øvre del av vegen vil mest sannsynlig starte i løpet av høsten 2020. Det midterste partiet av vegen kan ikke bygges i perioden september til mai på grunn av fare for utglidninger/ras, og arbeidene på denne strekningen vil starte for fullt våren 2021. Arbeidene med omlegging av ledninger og bygging av selve stasjonsanlegget vil starte i 2021/22.