Den nye 420 kilovolt kraftleidningen mellom Simadalen og

Samnanger er ferdig bygd og klar til spenningssetting.

Frå no av må difor leidningen reknast som spenningsførande.