Statnett fikk konsesjon på den planlagte kraftledningen Sima-Samnanger i Hardager i juli i fjor. I vedtaket heter det blant annet at "Kulturminnelovens bestemmelser om automatisk fredete kulturminner skal legges til grunn i gjennomføringsfasen. Dette gjelder både undersøkelser forut for igangsetting(§ 9) og av eventuelle funn som fremkommer etter igangsetting av tiltaket (§ 8). Det forutsettes at lovens krav til dispensasjon blir fulgt dersom det er konkret konflikt med automatsk fredete kulturminner. Der hvor det er identifisert direkte konflikt med fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer må det vurderes justeringer av traseen for å redusere de negative konsekvensene i størst mulig grad. Kulturminnemyndighetene må involveres i god tid slik at det er mulig å gi korrekte faglige innspill og anbefalinger i planleggingsfasen."

 

Statnett har i tråd med konsesjonsvedtaket hatt en god dialog med kulturminnemyndighetene og sammen med disse funnet fram til løsninger for de aller fleste punktene, og søknad om dispensasjon ble innvilget. For to av områdene ble imidlertid dispensasjonssøknaden avslått, og Statnett ber nå om at dette vedtaket omgjøres.

 

- Hensynet til å ta vare på kulturminner er ett av flere vesentlige hensyn vi må ta når vi planlegger en ny ledning. Derfor er traseen planlagt slik at den ikke fysisk vil berøre kulturminnene, og dessuten foreslår vi flere avbøtende tiltak, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

 

- Samtidig er det viktig å foreta en avveining av de tunge samfunnsmessige og miljømessige hensyn i denne saken. Det er lite rom for endring på dagens trase innenfor den konsesjonen som er gitt, og vi mener den traseen som det er gitt konsesjon for er det alternativet som best ivaretar hensynet til kulturminnene, sier Bygdås. - Skal vi utenfor rammene av dagens konsesjon, vil vedtaket fra Riksantikvaren innebære ny konsesjonssøknad for de aktuelle delstrekningene. Dette vil igjen medføre betydelige forsinkelser før folk og næringsliv i Bergen og store deler av Hordaland får en sikker strømforsyning.

 

Riksantikvaren har nå vurdert saken på nytt og i et brev til Statnett datert 1. desember 2011 tas klagen for deltrekningen forbi Jonstøl/Espeskorsflærne i Ulvik kommune til følge. Når det gjelder delstrekningen forbi Dyraneseidet i Kvam kommune finner derimot ikke Riksantikvaren grunnlag for å omgjøre vedtak. Dette klagepunktet ble derfor samtidig oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse