Statnetts konseptvalgutredning bygger på planer om økt industriforbruk i Haugalandsområdet. Planene er knyttet til elektrifisering av Utsira, Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy og Haugaland Næringspark. Statnett fastslår i utredningen at en tilstrekkelig stor forbruksøkning på Haugalandet vil utløse behov for større tiltak. Dersom forbruksplanene realiseres, anbefaler Statnett å bygge en ny ledning fra øst.

 

Olje- og energidepartementet slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg. Departementet mener at Statnett har sannsynliggjort at det vil være rasjonelt med nettiltak dersom den planlagte forbruksøkningen i området realiseres. Statnett kan nå melde og søke konkrete tiltak som inngår i konseptet.

 

Det er viktig med tidlig politisk involvering i store kraftledningssaker. Planlegger av slike prosjekter skal derfor gjennomføre en konseptvalgutredning og en ekstern kvalitetssikring som skal forelegges Oljeog energidepartementet før tiltaket kan konsesjonssøkes. Dette ble altså gjort i august 2015, og departementets avgjørelse foreligger nå.