Ved å bygge om ledningen til 420 kV, økes overføringskapasiteten over Sognefjorden og 420 kV nettet i Aurland blir knyttet til den nye Ørskog-Sogndal ledningen som nå er under bygging. Strekningen mellom Aurland og Sogndal blir i dag sett på som den viktigste nettmessige flaskehalsen i Indre Sogn.

 

Ettersom driften av dagens ledning er viktig og dagens master ikke er sterke nok til å kunne bygges om til å bære liner for 420 kV, må omleggingen skje ved at det bygges ny ved siden av og at den gamle rives. Det er ønskelig å løse ombyggingen ved å første bygge en ny 420 kV ledning parallelt med eksisterende ledning. Når den nye 420 kV ledningen er i drift, vil Statnett rive og fjerne den eksisterende ledningen. Byggeperioden blir trolig på 2-3 år og deretter vil det bli brukt 1 - 1 1/2 år på riving av eksisterende ledning.

 

Fra Sogndalsfjorden og inn til nye Sogndal stasjon planlegges ledningen i ny trase. 300 kV ledningen Fardal-Hove planlegges også bli omlagt i den samme strekningen slik at de ikke går til eksisterende Fardal transformatorstasjon, men til den nye Sogndal stasjon.

 

I utgangspunktet håpet Statnett å kunne på å bruke eksisterende master, men det viste seg at disse var for svake konstruksjonsmessig.

 

Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad i 2013/2014 og håper å komme i gang med utbyggingen innen 2015/2016.

 

Den nye ledningen vil bli kraftigere enn eksisterende linje og det vil bli en annen type master.