Meldingen som nå er sendt, er et tidlig varsel om planer med forslag til hvilke konsekvenser som må utredes nærmere. Meldingen er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er konsesjonsmyndighet og vil behandle meldingen. NVE vil sende meldingen på høring, slik at alle som blir berørt av planene kan komme med sine innspill.

 

-Fra Statnetts side vil vi oppfordre til å gi høringssvar. For vår del er det viktig at relevant informasjon kommer frem nå i en tidlig fase, samtidig som vi får inn synspunkter på planene slik de ser ut nå. Vår erfaring er at vi får de beste løsningene når folk deltar aktivt med sin kunnskap og sine innspill. Og sett ut fra vår planlegging: mest mulig tidligst mulig, understreker delprosjektleder  konsesjon og tillatelser, Tor Morten Sneve.

 

I dag går det en ledning mellom Aurland og Fardal. Den ca. 50 km lange ledningen ble bygget i 1975 for en driftsspenning på 300 kilovolt (kV). Denne ledningen har for liten kapasitet til å transportere den nye kraftproduksjonen som er planlagt i Sogn og Fjordane. Økt kapasitet styrker også forsyningssikkerheten.

 

Ledningen går gjennom landskapsvernområdet Bleia og Storebotnen og naturreservatet Nordheimsdalen. Disse inngår i et område som fikk status som verdensarv av UNESCO i 2005, og retningslinjene for områdene åpner for at ledningen skal kunne vedlikeholdes og oppgraderes. Etter fornying vil ledningen drives på 420 kV og ha vesentlig høyere kapasitet.

 

Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. De første 6-7 kilometerne av den ledningen som går mellom Fardal og Hove vil også bli bygget om, slik at den også vil gå ut fra nye Sogndal transformatorstasjon.

 

-De nye mastene blir trolig om lag en meter høyere enn de som står der i dag, og den nye ledningen vil ha om lag de samme konsekvensene for landskap og dyreliv. Dagens ledning i Fardal vil bli revet, og den nye ledningen planlegges i utkanten, sier Sneve.

 

Å bygge ny og rive gammel ledning mellom Aurland og Sogndal vil trolig koste opp mot en milliard kroner. Ut fra innspill som kommer inn, konsekvenser som blir utredet og videre planlegging, vil Statnett trolig søke konsesjon på bygging og rivning om et år. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning vil så bli sendt på høring. Dersom det blir gjort et endelig konsesjonsvedtak i 2016, kan den nye ledningen være på plass og den gamle revet rundt 2020.

 

Les mer om prosjektet Aurland - Sogndal her

 

Last ned meldingen Aurland - Sogndal her (pdf)