Det går i dag to 300 kV-ledninger mellom Feda og Tonstad. De konkrete ombyggingene Statnett nå har søkt konsesjon om, innebærer følgende:

  • Dagens 300 kV-ledning Feda – Tonstad I rives.
  • Det bygges en ny 420 kV ledning som erstatning for denne. Den nye ledningen bygges parallelt med og øst for den andre 300 kV-ledningen. Av hensyn til forsyningssikkerheten må den nye ledningen bygges før den gamle kan rives.
  • Dagens 300 kV-ledning Feda-Tonstad II bygges om til 420 kV. Dette innebærer mindre synlige ombygginger som for eksempel å forlenge kjedene med isolatorskåler mellom mast og line.
  • Etter at dagens Feda-Tonstad I er revet, bygges en ny 420 kV ledning mellom Øksendal og Tonstad i traséen for den gamle ledningen.
  • Feda transformatorstasjon utvides.
  • Det bygges tilknytningspunkt for en likestrømsledning i Øksendal.
  • Tonstad transformatorstasjon utvides og bygges om for 420 kV.
  • I forbindelse med en av de planlagte sjøkablene til Tyskland, NordLink, planlegges det dessuten å bygge en likestrømsledning fra Vollesfjord til Øksendal. Denne vil da gå parallelt med de øvrige ledningene, i traséen til dagens 300 kV-ledning Tonstad – Feda I sør for Øksendal.

 

Totalt sett innebærer disse planene at ”kraftgaten” mellom Feda og Tonstad utvides fra dagens 70 meter til ca. 120 meter, og at det i stedet for to 300 kV-lednigner vil gå to 420 kV-lednigner og en likestrømsledning sør for  Øksendal og tre 420 kV-lednigner mellom Øksendal og Tonstad.

 

Det foreligger omfattende planer for nye sjøkabler til utlandet med Sørlandet som ilandføringssted. Kablene er viktige for mer klimavennlig produksjon og forbruk av energi. Norge må trolig bygge ut større mengder ny fornybar energi for å møte sine klimaforpliktelser, og denne energien må nå frem til forbrukere. Ellers i Europa er det planer om å bygge ut store mengder vindkraft til erstatning for kull- og oljebasert kraftproduksjon.  Vindkraften produserer strøm bare når det blåser, og den norske vannkraften vil være en viktig bidragsyter når det er vindstille. Samtidig kan norske kraftprodusenter spare vannet i sine magasiner og norske forbrukere bruke europeisk vindkraft når det blåser mye. Dermed kan de totale ressursene bli utnyttet best mulig.

 

For å få til en slik utveksling, er det behov for kabler til å overføre kraften. Men det er også behov for å forsterke det innenlandske ledningsnettet slik at kraften kan komme til og fra de norske endepunktene for kablene.

 

Ved å øke kapasiteten i det innenlandske ledningsnettet, legges det altså til rette for regional og nasjonal verdiskapning i form av fornybar kraftproduksjon. Samtidig blir strømforsyningen både på Sørlandet og resten av Sør-Norge mindre sårbar. Statnett har som strategi å bygge om sine 300 kV-ledninger til 420 kV. Dette vil gi økt kapasitet med minst mulig nye naturinngrep, er økonomisk gunstig og standardiseringen vil gi et nett som er mer rasjonelt å drive.

 

Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon på tiltakene. NVE har sendt konsesjonssøknaden på offentlig høring, og har satt høringsfristen til 1. juni. Høringsuttalelser sendes NVE.