-Dette er gledelig og et viktig skritt mot å realisere prosjektet, sier prosjektleder Nils Sirnes i Statnett. –Vestre korridor er et omfattende og viktig prosjekt, og dette er en svært sentral del av det.

 

NVE innvilget i desember 2013 konsesjon til strekningen og transformatorstasjonene. OED innvilget nylig konsesjon til mellomlandsforbindelser til Tyskland og England. Vestre korridor er en viktig forutsetning for å kunne realisere disse forbindelsene.

 

Vestre korridor er viktig for forsyningssikkerheten i regionen og vil legge til rette for verdiskaping i regionen gjennom økte muligheter for tilknytning av ny fornybar energiproduksjon.

 

Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs vedtak om konsesjon til anleggene.

 

Konsesjonen gir Statnett mulighet til å oppgradere dagens sentralnettsledninger mellom Feda og Tonstad fra dagens 300kV spenningsnivå til 420 kV. Det er i dag to parallelle linjer på strekningen. Den ene er en såkalt duplex-ledning, som gjør det mulig å oppgradere eksisterende master. Den andre er en eldre såkalt simplex-ledning, hvor det må bygges en ny linje før den gamle rives når prosjektet er ferdigstilt. 

 

Konsesjonen gir også Statnett tillatelse til å bygge to nye transformatorstasjoner, en på Ertsmyra i Sirdal, og en ved Hestesprangvannet ved Feda, samt to nye ledninger mellom Tonstad og Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune.

 

Vestre korridor er sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda. Prosjektet omfatter bygging av 8 stasjonsanlegg, ca. 225 km ny kraftledning, riving av ca. 200 km eksisterende kraftledninger og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420kV av ca. 270 km av eksisterende ledninger.

 

 For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010