Det blir høy aktivitet i prosjektene i Vestre-korridor, og mye skal på plass i løpet av året.  Elektroarbeidene på stasjonene må bli ferdige, eldre ledninger på stasjonene i Feda og Tonstad skal kobles om, og nye ledninger må bli bygget ferdig før de to nye stasjonene Kvinesdal og Ertsmyra kan settes i drift.

 

- Vi har mye å gjøre i 2018, og dette året blir kanskje det året med flest aktiviteter som utføres samtidig i Vestre korridor. Viktige deler av arbeidet må vi gjøre når strømmen er koblet ut i de ledningene som allerede fører strøm. I disse såkalte "utkoblingsvinduene" gjelder det å være effektive, da tiden vi har til å jobbe uten strøm er begrenset, sier Nils Sirnes, som er prosjektleder i Vestre korridor.


Tilgjengelig tid

Det er et omfattende puslespill med mange brikker som skal falle på plass, spesielt er det tilgjengelig tid i utkoblingsvinduene som blir viktig. Et utkoblingsvindu betyr at strømmen i en ledning blir koblet ut i en periode, slik at nødvendig arbeid kan bli gjort. Dette betyr ikke at noen er uten strøm når arbeidet foregår, men at et område for eksempel får strøm fra andre ledninger i en kortere periode, eller at den aktuelle ledningen blir koblet ut når forbruket er mindre. Vår og sommer-halvåret er dermed et velegnet tidspunkt. 

 

Et mer effektivt kraftsystem

De fleste høyspentledningene som i dag er koblet til stasjonene i Feda og Tonstad vil bli lagt om og koblet til de nye stasjonene, henholdvis Kvinesdal og Ertsmyra. Omleggingen av ledninger til Kvinesdal stasjon legger til rette for en gradvis sanering av 300kV-koblingsanlegget i Feda. Etter hvert som stasjonene og ledningene i Vestre korridor blir koblet sammen vil de danne et nytt og mer effektivt kraftsystem, og forsyningssikkerheten på sør-vestlandet blir bedre. Sentralnettet vil være klart for tilkobling av mer fornybar produksjon og de nye sjøkablene til Tyskland og England kan kobles på.


Ledningene har høy prioritet

Det pågår for tiden et omfattende arbeid med å bygge nye kraftledninger fra Kvinesdal til Lysebotn. Det er to prosjekter, hvor det ene har ansvaret for å bygge kraftledning fra Kvinesdal til Ertsmyra, og det andre fra Ertsmyra til Lysebotn. Begge ledningene er planlagt ferdigstilt i år. 

Å bygge kraftledninger innebærer ofte bruk av helikopter, og helikoptertransport er væravhengig. I 2017 ble været utfordrende for mange på sør-vestlandet, også for Statnett, og da spesielt for ledningsprosjektene som ikke kunne jobbe så effektivt som de ønsket. Det har medført stor byggeaktivitet på de dagene hvor været har tillatt det.

- Effektiv tidsbruk er viktig, og de gode flydagene er spesielt viktige for oss i år. Å ferdigstille ledningene som trengs for å sette stasjonene i Kvinesdal og Ertsmyra i drift har høy prioritet, fortsetter Nils Sirnes.

 

Transformatorstasjonene Kvinesdal og Ertsmyra settes i drift i 2018

Elektroarbeidene som foregår inne på stasjonene i Kvinesdal og Ertsmyra er siste del av arbeidet før anleggene blir satt i drift. Kvinesdal-stasjon vil bestå av både et 300kV-anlegg, som er dagens spenningsnivå, og et 420kV-anlegg. De to spenningsnivåene kobles sammen med tre store transformatorer. Agder Energi bygger en ny stasjon til regionalnettet, som blir koblet til det nye 420kV-anlegget, slik at deres kunder kan få strøm herfra.

Ertsmyra-stasjon vil bestå av et stort 420kV-anlegg og strømretteranlegget, som skal stå for overføring av strøm via sjøkabelen til Tyskland. Ertsmyra-stasjon blir et sentralt knutepunkt i kraftsystemet der kraftproduksjonen i Tonstad blir koblet til. Også på Ertsmyra vil Agder Energi knytte seg til med en ny regionalnettstasjon for å ta ut strøm til sine kunder.

 

 

Vestre korridor:

  • Oppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda

  • Legger til rette for mer fornybar produksjon

  • Økt forsyningssikkerhet i et mer effektivt kraftsystem

  • Viktig for å få full utnyttelse av utenlandskablene

  • Ferdigstilles i 2021

  • Kostnadsramme: 6,6 – 6,8 milliarder kroner