Det innebærer stort sett å forlenge isolatorkjedene og temperaturoppgradere ledningen fra 50 til 100 grader. Disse tiltakene blir i liten grad synlige endringer.

 

I tillegg blir det en mindre omlegging av ledningen på ca. 800 meter inn til Kristiansand transformatorstasjon, samt et nytt felt i transformatorstasjonen.


- Dette var en viktig nyhet for prosjektet. Kristiansand-Feda er del av Vestre korridor-prosjektet og vi er glade for å ha kommet ett skritt videre på veien. Dette er en viktig milepæl for prosjektet da det haster å komme i gang med oppgraderingen for å utnytte mulige utkoblinger i sentralnettet, sier prosjektleder konsesjon, Lars Allgot.

 

NVE skriver i sitt vedtak:
" Oppgraderinga vil etter NVEs vurdering betre utnytting av kraftleidningsnettet. Tiltaket inngår i ein større plan for å styrke nettet mellom Kristiansand og Sauda/Saurdal, og for å legge til rette for tilknyting av fornybar energi og styrking av kraftutveksling til Europa. 


NVE forventar at oppgraderinga vil gi avgrensa verknader for miljø, naturressursar og samfunn. Teke dette i betraktning, vurderer NVE at fordelane for samfunnet er større enn ulempene som oppgraderinga medfører."


Vedtaket kan påklages til OED.