— Vi er svært glade for at vi endelig har de nødvendige konsesjonene i orden for kraftledningene mellom Tonstad og Lyse. Dette var den siste konsesjonen prosjektet trengte for å etablere en gjennomgående 420kV forbindelse i Vestre korridor, sier prosjektleder Mathias Ebbe Theisen.

 

—Dette er en viktig milepæl som vil gi mulighet for tilkobling av ny fornybar produksjon på Sørlandet og sikre forsyningen til eksisterende mellomlandsforbindelser, fortsetter Ebbe Theisen.

 

Ledningen inngår i spenningsoppgraderingsprosjektet Vestre korridor, og denne delen av prosjektet strekker seg mellom Ertsmyra ved Tonstad og Lyse via Tjørhom. Det er traseen mellom Ertsmyra og Tjørhom som ble påklaget. Alternativ 5.1, som er traseen dette vedtaket omhandler, er omtrent 51 kilometer langt og vil erstatte dagens 300 kV ledning med ny 420 kV ledning.


En alternativ trasé, kalt alternativ 5.3, ble sendt inn som tilleggssøknad for å ta høyde for klagene som var kommet inn, men OED konkluderte med at det opprinnelige alternativet var det som medførte minst ulemper.


—Traseen som nå har blitt vedtatt går innom et nasjonalt villrein område. Det er derfor stilt krav om en plan for anleggsgjennomføring og vedlikehold/inspeksjon for dette området. Det er viktig at vi unngår å forstyrre villreinen i sårbare perioder, og generelt unngår unødvendig aktivitet i dette området. En plan for hvordan vi har tenkt å håndtere dette må sendes inn til NVE for godkjenning før vi kan starte opp arbeidet i det aktuelle området, sier Matias Ebbe Theisen.

 

Les vedtaket på Regjeringen sine sider.

 

Les mer om Vestre korridor.