Den nye ledningen planlegges fra Lyse i Forsand, via Seldalsheia i Sandnes til Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time. Det blir også søkt om ny transformatorstasjon på Fagrafjell. Tidligere omsøkt trasè fra Seldalsheia til Stølaheia i Stavanger trekkes.

 

For at befolkningen i Sør-Rogaland skal ha en sikker strømforsyning og samtidig legge til rette for videre vekst, søker Statnett om å bygge ny sentralnettledning og ny transformatorstasjon. De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen.


– Forsyningssikkerheten er ikke tilfredsstillende for Sør-Rogaland, og vi søker nå om å bygge ny sentralnettledning på 420 kV og ny transformatorstasjon. En ny sentralnettforbindelse fra Lysebotn vil være et solid bidrag til bedre forsyningssikkerhet i et langtidsperspektiv, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 

Sammen med Lyse Elnett har Statnett utført en nettanalyse for Sør-Rogaland, og resultatene av analysen sammen med innspill fra forrige høringsrunde, er grunnlaget for valg av ny forbindelse. Den tidligere omsøkte forbindelsen mellom Lyse og Stølaheia ble i 2015 stilt i bero etter at Statnett og Lyse Elnett besluttet å utrede en alternativ rute sør for Sandnes. Nye tekniske og økonomiske vurderinger viser at dette alternativet er mer kostnadseffektivt og kan gjennomføres i takt med økt forbruk. Samtidig er den alternative ruten i tråd med lokale miljøinnspill.


­– Jeg er svært fornøyd med at vi valgte å se på prosjektet på nytt. Vi har tidligere søkt om sentralnettforbindelse direkte fra Lysebotn og helt inn til Stavanger, men etter en grundig analyse ser vi at alternativer som åpner for en trinnvis utbygging i en alternativ rute er bedre, Dette resulterer i at vi i tillegg til ny søknad også trekker den tidligere omsøkte strekningen mellom Seldalsheia og Stølaheia, sier Vardheim videre.

 

Statnett har hatt dialog med de berørte kommunene og invitert grunneiere til møter før forslaget om den nye trasèen ble ferdigstilt. For at alle som har interesser i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det bli gjennomført en høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


– Vi ønsker å høre fra de som har interesser i saken. Det er viktig at alle som har relevant informasjon gir sine innspill til NVE i høringsperioden, slik at beslutningen blir tatt på et så bredt grunnlag som mulig, avslutter Vardheim.


Planen videre er at NVE vil sende søknaden ut på høring til berørte parter i desember, og det vil bli gjennomført høringsmøter i regi av NVE på nyåret.

{Faktaboks}