Det kom inn 57 høringsuttalelser til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i forbindelse med meldingen om den nye kraftledningen.

- Det har vært nyttig at de som blir berørt av våre prosjekter har brukt muligheten til å komme med sine syn i høringsprosessen. Nå har NVE fastsatt et omfattende utredningsprogram basert på blant annet høringsuttalelser fra naboer og andre berørte, sier Tor Morten Sneve, som er prosjektleder i Statnett.

Høringsuttalelser, NVEs vurderinger og forslag fra Statnett er grunnlag for det fastsatte utredningsprogrammet, som Statnett må ta hensyn til i en senere konsesjonssøknad. Utredningsprogrammet fastsetter innhold og omfang av konsekvensutredninger i tillegg til utredningskrav om tekniske løsninger og samfunnsøkonomiske analyser.

 

Utredningene skal gi tilstrekkelig grunnlag til å beslutte om en ny forbindelse fra Fagrafjell til Bærheim bør bygges og hvilken trasé og utforming som samlet gir mest nytte for samfunnet, og som samtidig gir akseptable virkinger for natur, miljø og omgivelser.


Dette er noen av temaene som inngår i utredningsprogrammet fra NVE:

 • Alternative luftledningstraseer og justeringer
 • Kabel som alternativ til luftledning på siste strekningen inn mot Bærheim og vurdering av samordning med ny hovedvannledning
 • Virkninger for miljø og samfunn
  • Landskap og visualiseringer
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Friluftsliv
  • Naturmangfold
  • Arealbruk og bebyggelse
  • Nærings- og samfunnsinteresser
  • Formidling av utredningsresultater

 

Når utredningene er gjort er konsesjonssøknad neste steg i prosessen for prosjektet. Når søknaden kan sendes er ikke avklart ennå.

 

- Først må vi arbeide med utredningene som NVE ber oss om. Deretter må vi ta en beslutning på hva som bør inngå i en konsesjonssøknad. Vi forventer å bruke en del tid på utredningsarbeidet, og endelig dato for å sende konsesjonssøknad må vi komme tilbake til, avslutter Sneve.

 

Det grønne taktskiftet skjer nå. Statnett skal legge til rette for forsyningssikkerhet, elektrifisering og ny grønn verdiskaping. Vi skal sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet til ny produksjon, økt forbruk og ny næringsvirksomhet, og på den måten legge til rette for det grønne skiftet.

Statnett er i gang med å styrke forsyningssikkerheten inn til Sør-Rogaland med bygging av ny 420 kV-ledning fra Lysebotn til Fagrafjell. Forsyningssikkerheten på Nord-Jæren er heller ikke tilfredsstillende, og vi har derfor meldt en ny 420 kV-ledning fra nye Fagrafjell transformatorstasjon til Bærheim transformatorstasjon. Nevnte tiltak gir imidlertid ikke nok kapasitet til å dekke kjente forbruksplaner. Vi planlegger derfor spenningsoppgradering av 300 kV-ledningene sørfra til Fagrafjell, for å øke kapasiteten inn til området.